ဌာနမ်ား

 • သံရုံး

  ပထမအတြင္းဝန္
  ဒုတိယအတြင္းဝန္
  သံအမတ္ အတြင္းေရးမႈး
  သံတမန္ေရးရာအတြင္းေရးမႈး
  ဆက္သြယ္ေရး
  သံတမန္ေရးရာအရာရွိ / စကားျပန္

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ေကာင္စစ္ဌာန ႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဌာန

  ေကာင္စစ္ဝန္ ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
  စာရင္းကိုင္
  ျပင္သစ္ေရးရာ
  ဗီဇာ
  ဘ႑ာေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေတာက္
  ေငြစာရင္းဌာန / တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာ
  _

  lire la suite

 • ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန

  ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး သံအရာရွိ
  ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဒုတိယသံအရာရွိ
  အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး
  ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး
  ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး (...)

  lire la suite

 • ျပင္သစ္စီးပြားဌာန

  ျပင္သစ္စီးပြားေရးဌာန ရန္ကုန္ရုံးခြဲ တာဝန္ခံ
  ျပင္သစ္စီးပြားေရးဌာန ရန္ကုန္ရုံးခြဲ လက္ေထာက္တာဝန္ခံ
  ျပင္သစ္စီးပြားေရးဌာန ရန္ကုန္ရုံးအတြင္းေရးမႈး

  lire la suite

 • ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန

  ကုန္သြယ္ေရးဌာနတာဝန္ခံ လက္ေထာက္ တာဝန္ခံမ်ား

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ျပင္သစ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕

  ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕တာဝန္ခံ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕လက္ေထာက္ တာဝန္ခံ

  ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔