ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေႀကာင္း

 • သတင္းအခ်က္အလက္စာအုပ္ငယ္။ ။ « ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေနထိုင္လိုလွ်င္ »

  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်လိုေသာသူမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ စာအုပ္ငယ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေသာ « ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေနထိုင္လိုလွ်င္ » စာအုပ္ကို ျပင္သစ္အစိုးရမွျပဳစုေပးထားပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ

  ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ မ်ားကို
  ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ ၁၁ခုျဖင့္ေဖၚျပထားပါသည္။
  _
  _
  1- ပထဝီ ဆိုင္ရာ
  2- ခရီးသြားလုပ္ငန္း
  3- သမိုင္းေၾကာင္း
  4- (...)

  ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔