ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွသတင္းမ်ား

 • Third call for proposals of the international LGBTI Fund

  လူ႔အခြင့္အေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညႊန္႔ျခင္း ႏွင့္ က်ားမဝိေသသလကၡဏာအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (The International LGBTI Fund) သည္ ေနာက္ဆက္တြဲရည္ညႊန္းပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တတိယအၾကိမ္ ေခၚဆိုေနပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလွ်င္ ယူရိုေငြ 50 000 မွ ယူရိုေငြ 60 000 အထိ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • 2018 Human rigths Prize of the French Republic

  A call for applications is launched for the 2018 edition of the Human Rights Prize of the French Republic, organized by the National Consultative Commission on Human Rights.

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • Paris Peace Forum – Participate in the call for projects

  ပထမအၾကိမ္ ပါရီျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ႏိုဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္မွ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။
  ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပက္ခမ်ားေပၚတြင္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ ညီလာခံကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပကာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကဓိကရင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ပိုမိုမွ်တေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာဘက္ေပါင္းစံုစနစ္တို႔တြင္ နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသာ ထိေရာက္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ အစျပဳပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားကိုေဖၚထုတ္သြားရန္ျဖစ္သည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • PARIS 2018 - 10th Edition of Gay Games

  (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အားကစားပြဲေတာ္ကို ပါရီျမိဳ႕တြင္ ဩဂုတ္လ (၄)ရက္မွ (၁၂)ရက္ေန႔ အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယွဥ္ျပိဳင္သူေပါင္း (၁၅ ၀၀၀) ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ၾကည့္ရွုသူေပါင္း (၄၀ ၀၀၀) လာေရာက္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အားကစားပြဲေတာ္သည္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လူၾကီးအားလံုး ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏိူင္ေသာ အေရးအပါဆံုး အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႔ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • The One Planet Summit: public and private finance in support of climate action

  On 12 December 2017, two years to the day since the historic Paris Agreement, the One Planet Summit aims to find new, concrete responses to the question: “are we capable of uniting to bring a concrete response to the climate challenge?”

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • Women’s place in combating climate change

  Climate change is a primary concern for women. It affects them proportionately more than men, especially in developing countries, where women are heavily involved in agriculture, health and energy
  Women make up 43% (...)

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ျပင္သစ္ႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္လူ႔အခြင့္အေရးဆု

  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေပးေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္လူ႔အခြင့္အေရးဆု အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား စတင္၍ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။
  အဆိုပါဆုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအေလးထားျပီး ေဖၚေဆာင္ေသာ တစ္ဦးခ်င္းမွ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖၚေသာစီမံကိန္းမ်ားကို နယ္နိမိတ္၊ လူမ်ိဳးမခြဲျခားဘဲ ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမွင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ေသာ ေခါင္းစဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို ဦးစားေပး ေဖၚေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယၡဳႏွစ္အတြက္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ “မီးဖြားျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ျခင္း” ႏွင့္ “သတင္းလြတ္လပ္မႈႏွင့္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္မႈ” တို႔ျဖစ္ပါသည္။
  ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ျဖည့္စြက္ျပီး ျပင္သစ္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • စစ္ပြဲတြင္းမွကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ၾက

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔က ပါရီျမိဳ႕တြင္ « စစ္ပြဲတြင္းမွကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ၾက » ညီလာခံကို ျပင္သစ္အစိုးရႏွင့္ UNICEF တို႔ပူးေပါင္းျပီး က်င္းပခဲ့ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • French diplomacy fully behind the Paris 2024 bid

  Paris is a candidate city to host the 2024 Olympic and Paralympic Games. The French Ministry of Foreign Affairs and International Development (MAEDI), a founding member of the Paris 2024 public interest group, is working with the entire French diplomatic network abroad to support the bid.

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • French archaeological missions

  The numerous archaeological sites from all five continents are under threat of armed conflict, looting and degradation by man and the passing of time, as well as natural disasters. In view of this, safeguarding, protecting and securing ever greater knowledge of this universal heritage is essential.

  ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔