ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံံတြင္္ ပညာ သင္ႀကားၿခင္း

JPEG ျပင္သစ္တြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာျမန္မာေက်ာင္းသားဦးေရမွာ အလြန္နည္းပါးလွ်က္ရွိေနပါေသးသည္။ အထူးထူးေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ယဥ္ေက်းမႈတို႔ အထြဋ္အထိပ္သို႔ေရာက္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ပညာေရးဧ။္ အေရးပါပံု ကုိလူတိုင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေနၾကသည့္အျပင္ အထူးသျဖင့္ သင္ယူလို႔မကုန္နိုင္ေအာင္ အျပားျပားေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတို႔ထြန္းကားရာကာလသမယ၌ ျပင္သစ္သို႔ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားနိုင္ေရးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံရုံး ဧ။္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။
ျပင္သစ္စာသင္ၾကားထားသူျဖစ္ပါက ျပင္သစ္တြင္ေနထိုင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၌ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူးရန္အတြက္မူ မသင္မျဖစ္၊ မတတ္မျဖစ္ တတ္ထားရန္မလိုပါ။ တကယ္တမ္းတြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံ၌ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေသာ သင္တန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါသည္။
ျပင္သစ္နိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ကာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၌ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ေလ့လာဆည္းပူးလုိသူမ်ား ကို Institut Français de Birmanie (IFB) မွ ကူညီေပးရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။ သင္ယူလိုသည့္ ဘာသာရပ္အေလွ်ာက္ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ပညာသင္ဆုရရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျပင္သစ္နိုင္ငံဧ။္ ေက်ာင္းသားဘ၀ သိသင့္သိထိုက္စရာမ်ား၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ လုိအပ္ေသာ အၾကံဥာဏ္နွင့္လမ္းညႊန္မႈမ်ား ကို IFB မွာေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားမွလည္း အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ရယူနိုင္ပါသည္။

၁။ ျပင္သစ္စာသင္ယူျခင္း

ကေနဒါအပါအ၀င္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မွ ဥေရာပတစ္ခြင္လုံးအျပင္ အာဖရိကကိုျဖတ္ကာ အာရွအထိ ျပင္သစ္ဘာသာစကားကို ကမၻာေပၚတြင္ လူေပါင္း သန္း၂၂၀ ေက်ာ္က ေန႔စဥ္ေျပာဆိုသံုးစြဲေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံေပါင္း ၇၅ နုိင္ငံျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပင္သစ္စကားေျပာသူမ်ားအသင္းၾကီးတြင္ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားဧ။္ သံုးပံုနွစ္ပံုမွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ဘာသာစကားသည္ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ဗဟုသုတ အဖံုဖံုအတြက္သာမက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုနွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေသာ ရုံးသံုးသံတမန္ဘာသာစကားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပင္သစ္ဘာသာစကားကိုသင္ယူရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ နိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားတြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံသားမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားေသာ ကေနဒါ၊ ဘယ္လဂ်ီယံ၊ ဆြစ္ဇာလန္ စသည့္ ျပင္သစ္ စကားေျပာနိုင္ငံမ်ားမွလာေသာ ဧည့္သည္အေရအတြက္မွာလည္း အမ်ားအျပားပင္ရွိပါသည္။

ျပင္သစ္ဘာသာစကားသင္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္မွ L’Institut français de Birmanie (IFB) နွင့္ မႏၲေလးမွ Centre de français de Mandalay (CFM) တြင္ အေျခခံမွစ၍ အဆင့္ျမင့္အတန္းမ်ားအထိသာမက သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအထိ သင္ယူလိုသူဧ။္ ရည္မွန္းခ်က္နွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈအရ အတန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

1. ျပင္သစ္ဘာသာစကားသင္ယူနိုင္သည့္ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဴး ကို IFB ၌ ပို႔ခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ ျပင္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္းကိုလည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ယူနုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက ဒီလင့္ခ္ www.afrangoun.org မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ္) ဒီလိပ္စာ info@ifb.net.mm သို႔ စာျဖင့္တိုက္ရုိက္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ္) ေဒၚ၀ါ၀ါတင္၊ ဖုန္းအမွတ္ 535428 သို႔လည္း ေခၚဆိုကာ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးနိုင္ပါသည္။

2. မႏၲေလးမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ဒီလိပ္စာ frenchym@mandalay.net.mm သို႔ စာျဖင့္တိုက္ရုိက္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

3. ျပင္သစ္စာသင္ယူျခင္းနွင့္ပတ္သတ္၍ သိလုိသည္မ်ားနွင့္ ျပင္သစ္စကားေျပာသူမ်ား / နိင္ငံမ်ားအေၾကာင္းကိုဒီလင့္ခ္ www.diplomatie.gouv.fr/en/espaces_dedies.php3?id_rubrique=1934 မွာၾကည့္ပါ။

၂။ ျပင္သစ္သို႔လာေရာက္ပညာသင္ယူျခင္း

ျပင္သစ္သို႔လာေရာက္ပညာသင္ယူျခင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုကို ေပးနိုင္မည့္ ေနရာနွစ္ခုရွိပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ရွင္းျပထားေသာ အဓိက ေနရာ နွစ္ခုမွာ ---

(က) Campus France

ျပင္သစ္အစိုးရဧ။္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိျပီး အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ ျပင္သစ္နိုင္ငံဧ။္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ကမၻာတစ္၀ွမ္းသိေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးျပီး ၊ ေရျခားေျမျခားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပင္သစ္သို႔ ပညာသင္လာရာ၀ယ္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရုံမွ်မက ေနမႈထိုင္မႈမွအစ ပညာျပည့္၀ကာ အိမ္အျပန္လမ္းအထိ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေအာင္ ကူညီေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္မၾကာမွီ Campus France ဧ။္ ျမန္မာနိုင္ငံရုံးခြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Institut Français de Birmanie (IFB) ၀င္းအတြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

(ခ) ျပင္သစ္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနဧ။္ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ www.diplomatie.gouv.fr/en/espaces_dedies.php3?id_rubrique=2192

၃။ အာရွရွိ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္သင္ၾကားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ယူျခင္း

နိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားမွေပးေသာ ဘြဲ႔ၾကိဳ၊ ဘြဲ႔လြန္ ဒီပလိုမာ၊ ဒီကရီ၊ ဘြဲ႔မ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္တကၠသို္လ္မ်ားမွ ေပးအပ္ေသာဘြဲ႔မ်ား) ကို ျပင္သစ္အထိသြားစရာမလိုပဲ ေဒသတြင္းရွိ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္သင္ၾကားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆည္းပူးျခင္းျဖင့္ ျပင္သစ္နိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးအပ္ေသာဘြဲ႔ကို ရယူနိုင္ေနျပီျဖစ္ရာ ဤနည္းျဖင့္ မာစတာဘြဲ႔ရယူထားသူဦးေရမွာ အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားတြင္ အေတာ္ေလး ျမင့္မားေနျပီ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ပညာသင္ယူရန္အတြက္ ျပင္သစ္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) မွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားစြာေပးသည္ျဖစ္ရာ အထူးသျဖင့္ ဘြဲ႔လြန္မာစတာ သင္တန္းမ်ား အတြက္ အာရွနွင့္ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာဆည္းပူး လိုသူမ်ားကို ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

အာရွနွင့္ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ စံုစမ္းေလ့လာနို္င္ပါသည္။
www.auf.org/regions/asie-pacifique/actions-regionales/masters-francophones.html

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 25/07/2011

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔