သံရုံး


ပထမအတြင္းဝန္


ဒုတိယအတြင္းဝန္


သံအမတ္ အတြင္းေရးမႈး


သံတမန္ေရးရာအတြင္းေရးမႈး


ဆက္သြယ္ေရး


သံတမန္ေရးရာအရာရွိ / စကားျပန္


သတင္းဌာနတာဝန္ခံ

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 08/11/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔