လိပ္စာမ်ား

လိပ္စာမ်ား

  • သံရုံး ႏွင္႔ ေကာင္စစ္ဌာန

လိပ္စာ : ၁၀၂ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္း : ၀၀ ၉၅ ၁ ၈၂၁၂၅၂၀

အေရးေပၚဖုန္းမ်ား -ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္သာ

ဖုန္ : ၀၉ ၅၁၈၅၃၆၁ (၂၄နာရီ - ပိတ္ရက္မရွိ)

ဖက္(စ္) : ၀၀ ၉၅ ၁ ၈၂၁၂၅၂၇

အီးေမးလ္ : ambafrance.rangoun@diplomatie.gouv.fr

  • ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွုဌာန

လိပ္စာ : ၃၄၀ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္း : ၇၅၃၆၉၀၀ ၊ ၇၅၃၅၄၂၈ ၊ ၇၅၃၇၁၂၂

ဖက္(စ္) ၇၅၃၇၇၃၃

အီးေမးလ္ : info@ifb.net.mm

  • ျပင္သစ္စီးပြားေရးဌာန

လိပ္စာ : ၁၀၂ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္ : ၈၂၁၁၇၈၁ ၊ ၈၂၁၁၇၈၂

ဖက္(စ္) : ၈၂၁၁၇၈၁

အီးေမးလ္ : rangoun@dgtresor.gouv.fr

  • ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန

လိပ္စာ : ၁၀၂ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္ : ၈၂၃၀၂၁၂၅

ဖက္(စ္) : ၈၂၃၀၂၁၂၄

အီးေမးလ္ : rangoun@businessfrance.fr

  • ျပင္သစ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕

လိပ္စာ : ၃၄၆၊၃၅၄ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္ : ၇၅၃၆၅၁၀

ဖက္(စ္) : ၇၅၃၆၅၁၀

အီးေမးလ္ :

ရုံးဖြင္႔ခ်ိန္မ်ား

  • ေကာင္စစ္ဌာန

ဗီဇာေလ်ာက္သူမ်ားအတြက္
တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ၊ မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ထိ

၂၀၁၉- ခုႏွစ္ သံရုံးပိတ္ရက္မ်ား
၁.၁.၂၀၁၉
၄.၁.၂၀၁၉
၁၂.၂.၂၀၁၉
၁၅.၄.၂၀၁၉
၁၆.၄.၂၀၁၉
၁၇.၄.၂၀၁၉
၁.၅.၂၀၁၉
၁၆.၇.၂၀၁၉
၁၉.၇.၂၀၁၉
၁၄.၁၀.၂၀၁၉
၁၁.၁၁.၂၀၁၉
၂၁.၁၁.၂၀၁၉
၂၅.၁၂.၂၀၁၉
၂၆.၁၂.၂၀၁၉

  • ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွုဌာန

ရုံးခ်ိန္မ်ား

တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ၊
မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ္ ၃၀ ထိ ေန႔လယ္ ၂ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီ ၃၀

ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္

မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ၃၀ ထိ - ေန႔လယ္ ၂ နာရီ မွ ညေန ၄ နာရီ ၃၀ ထိ
ပိတ္၇က္ - တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင္ တနလၤာေန႔

စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်ိန္

အဂၤါေန႔မွ စေနေန႔အထိ၊
မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ၃၀ ထိ - ေန႔လယ္ ၂ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီ ထိ
ပိတ္၇က္ - တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ တနလၤာေန႔၊ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား


ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန၏ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ဖုန္း ၇၅၃၆၉၀၀ / ၇၅၃၅၄၂၈ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ (သို႔) www.institutfrancais-birmanie.com ဝက္ဘ္ဆိုက္ ကိုလည္းၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 16/12/2019

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔