လိပ္စာမ်ား

လိပ္စာမ်ား

  • သံရုံး ႏွင္႔ ေကာင္စစ္ဌာန


လိပ္စာ : ၁၀၂ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္း : ၀၀ ၉၅ ၁ ၂၁၂၅၂၀

အေရးေပၚဖုန္းမ်ား -ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္သာ

ဖုန္ : ၀၉ ၅၁၈၅၃၆၁ (၂၄နာရီ - ပိတ္ရက္မရွိ)

ဖက္(စ္) : ၀၀ ၉၅ ၁ ၂၁၂၅၂၇

အီးေမးလ္ : ambafrance.rangoun@diplomatie.gouv.fr

  • ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွုဌာန


လိပ္စာ : ၃၄၀ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္း : ၅၃၆၉၀၀ ၊ ၅၃၅၄၂၈ ၊ ၅၃၇၁၂၂

ဖက္(စ္) ၅၃၇၇၃၃

အီးေမးလ္ : info@ifb.net.mm

  • ျပင္သစ္စီးပြားေရးဌာန


လိပ္စာ : ၁၀၂ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္ : ၂၁၁၇၈၁ ၊ ၂၁၁၇၈၂

ဖက္(စ္) : ၂၁၁၇၈၁

အီးေမးလ္ : [rangoun@dgtresor.gouv.fr>rangoun@dgtresor.gouv.fr]

ရုံးဖြင္႔ခ်ိန္မ်ား

  • ေကာင္စစ္ဌာန

ဗီဇာေလ်ာက္သူမ်ားအတြက္

တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ၊ မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ထိ

  • ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွုဌာန

ရုံးခ်ိန္မ်ား

တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ၊
မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ္ ၃၀ ထိ ေန႔လယ္ ၂ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီ ၃၀

ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္

မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ၃၀ ထိ - ေန႔လယ္ ၂ နာရီ မွ ညေန ၄ နာရီ ၃၀ ထိ

ပိတ္၇က္ - တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင္ တနလၤာေန႔

စာၾကည္႔တိုက္ ဖြင္႔ခ်ိန္

တနလၤာေန႔ :
မနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မွ ၁၂ နာရီ ၃၀ ထိ - ေေန႔လယ္ ၂ နာရီ မွ ၅ နာရီထိ

အဂါၤေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ထိ :
မနက္ ၉နာရီ ၃၀ မွ ညေန ၅ နာရီထိ

စေနေန႔ :
မနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မွ ၁၂ နာရီ ၃၀ - ေန႔လယ္ ၂ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီထိ၊

ဇြန္ ၁ ရက္ မွ ဇြန္လႈိင္ ၃၁ ရက္ထိ္ စာၾကည္႔တိုက္ ဖြင္႔ခ်ိန္

အဂၤါေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ ထိ
မနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မွ ၁၂ နာရီ ၃၀ ထိ - ေန႔လယ္ ၂ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီထိ

စေနေန႔
မနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မွ ၁၂ နာရီ ၃၀ ထိ - ေန႔လယ္ ၂ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီထိ

၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြက္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန၏ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ဖုန္း ၅၃၆၉၀၀ / ၅၃၅၄၂၈ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ (သို႔) www.institutfrancais-birmanie.com ဝက္ဘ္ဆိုက္ ကိုလည္းၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပင္သစ္သံ႐ံုးအတြက္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပင္သစ္သံ႐ံုးအတြက္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း
သတ္မွတ္ထားသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ း ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ (အဂၤါေန႔)

လႊတ္လပ္ေရးေန႔ း ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ (ေသာၾကာေန႔)

သႀကၤန္ပဲြေတာ္ း ဧၿပီလ (၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇)ရက္ (တနလၤာေန၊႔ အဂၤါေန၊႔ ဗုဒၶဟူးေန႔)

ကဆုန္လျပည့္ေန႔ း ေမလ (၂၄)ရက္ (ေသာၾကာေန႔)

၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ း ဇူလိုင္လ (၂၂)ရက္ (တနလၤာေန႔)

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး႐ံုးပိတ္ရက္ း ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး႐ံုးပိတ္ရက္ း ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)

ခရစၥမတ္ပဲြေတာ္ း ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 02/04/2015

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔