ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန

ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး သံအရာရွိ

ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဒုတိယသံအရာရွိ

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး တာဝန္ခံ

ယဥ္ေက်းမႈ အစီစဥ္ တာဝန္ခံ

က်န္းမာေရး အစီစဥ္ တာဝန္ခံ

publié le 08/11/2018

haut de la page