လူ႕အခြင့္အေရး

လူ႕အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရး၊ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္အေကာင္အထည္ေဖၚေရးတို႕သည္ျပင္သစ္ႏွင့္တကြ

ဥေရာပသမဂၢ၏ႏုိင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးမူဝါဒျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေဖၚျပထားေသာ

လူ႕အခြင့္အေရးဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာကိုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

www.diplomatie.gouv.fr/en/

JPEG

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပါတ္သက္သည့္အေရးကိုဦးစားေပးအေနႏွင့္ျမန္မာႏိုင္္္္ငံႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္အျမဲအ

ေလးထားပါသည္။၁၉၉၀ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးခ်ိန္မွစ၍ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူျပင္သစ္ႏိုင္ငံ

သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုေအာင္ျမင္ေအာင္အေကာင္အထည္

ေဖၚႏိုင္ေရး၊ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လူ႕အခြင့္အေရးေလးစားလိုက္နာေရးစသည္တို႕ကို_
ခြင့္ျပဳမည့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ရန္မရပ္မနားတိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနသည္စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာအေျခအေနတြင္ရွိသည္ဟုျပင္သစ္မွယူဆ

ပါသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္စီးပြားေရး၊လူမွဳ႕ေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳ႕တို႕ပါဝင္ပါသည္။

၂၀၁၁ခုမတ္လတြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာျမန္မာအစိုးရသစ္မွဒီမိုကေရစီေရးရာဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုလူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕ဘက္မွအျမဲတမ္းရပ္တည္ေနေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္

ျမန္မာအစိုးရကိုစစ္မွန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚမွအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊

ဒီမုိကေရစီေဖၚေဆာင္ေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးေလးစားလိုက္နာေရးတို႕ကိုစတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊၂၀၁၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ဟုေ႐ြးခ်ယ္

ဆံုးျဖတ္ထားေသာအတိုက္အခံအဖြဲ႕မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္NLD၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊အားလံုးပါဝင္ေသာရိုးသားပြင့္လင္းသည့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကိုအျမန္ဆံုးစတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

PNG

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ထို႐ွုေထာင့္မွေန၍ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ

ဦးေရ၂၀၀၀ခန္႕ရွိမည္ဟုခန္႕မွန္းရေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုျပန္လႊတ္ေပးပါရန္ေစာင့္ဆိုင္းေ

ပါသည္။

အလားတူပင္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအားလူ႕အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း

ႀကီးမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာရန္၊လက္ခံရန္ႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္၊

ျမန္မာသည္လည္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အာဆီယံအဖဲြ႕သည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အ

ခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာက်င့္သံုးခြင့္မရသည့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္မိတ္ေဆြေကာင္းပီသစြာဝိုင္းဝန္း

ႀကိဳးပမ္းကူညီၾကလိမ့္မည္ဟုျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ကုလသမဂၢ၏မူေဘာင္္အတြင္းမွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လူ႕အခြင့္အေရးအေလးထားရန္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးတို႕

အေရးပါေၾကာင္းကိုသေဘာတူလက္ခံရန္ထပ္ခါတလဲလဲသတိေပးလွဳ႕ံေဆာ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 05/02/2020

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔