၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႕ မွ ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္ေန႕အထိ ဥေရာပသမဂၢ၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ျပင္သစ္ႏိုင္္္ငံမွ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္သည္။

JPEG

၂၀၁၁ ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႕မွစ၍ပိုလန္သည္ဟန္ေဂရီထံမွဥေရာပသမဂၢဥကၠဌတာဝန္ကိုဆက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
ဥေရာပသမဂၢသည္၄င္း၊ပိုလန္ႏိုင္ငံသည္၄င္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၄င္းတို႕၏ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမရွိဘဲဘန္ေကာက္တြင္သာျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးဖြင့္ထားသည့္အတြက္ဥေရာပသမဂၢ၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၏ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုတာဝန္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၏ပထမႏွစ္ဝက္တြင္တာဝန္ယူထားေသာအီတလီထံမွဆက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိလိုပါက -

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 05/02/2020

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔