ေကာင္စစ္ဌာန ႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဌာန

ေကာင္စစ္ဝန္ ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး


စာရင္းကိုင္

ျပင္သစ္ေရးရာ


ဗီဇာ

ဘ႑ာေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေတာက္

ေငြစာရင္းဌာန / တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာ
_

publié le 09/11/2018

haut de la page