တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႕

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႕(၂၀၁၁ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္) ၾကာသပေတးေန႕ ႏွင့္ (၂၀၁၁ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္) ေသာၾကာေန႕မ်ားတြင္ ျပင္သစ္သံ႐ံုးပိတ္သည္။

publié le 03/11/2011

haut de la page