မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္

မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္

ဥေရာပသမဂၢသည္ အဆိုပါေၾကျငာခ်က္အား ျမန္မာနိဳင္ငံရိွ ဥေရာပသမဂၢသံရုံးမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

လတ္တေလာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ မီဒီယာသမားမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမ်ားသည္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါသည္။
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေတြးေခၚျခင္း အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူသားအားလံုးသို႕ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ျဖစ္ျပီး ဒီမိုကရက္တစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ မရိွမျဖစ္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအေပၚ အေျချပဳသည့္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို တိုင္းတာသည့္ အေျခခံအခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။
မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ ကင္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္နိဳင္ျခင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အသည္းႏွလံုး ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ မည့္သည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ တရားစြဲဆိုခံရမႈမ်ား မပါရိွပဲ လြတ္လပ္၍ လုပ္ကိုင္နိဳင္စြမ္းရိွေသာ ၀န္းက်င္တြင္ လုပ္ကိုင္နိဳင္ရန္ ဂ်ာနယ္သမားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒအကာအကြယ္မ်ား ေပးအပ္ပါရန္ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ အစိုးရထံသုိ႕ ေတာင္းဆိုပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္နိဳင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံသို႕ ယခုကဲ့သို႕ အေရးပါလွေသာ ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ား အေပၚ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ အသင့္ရိွေနၾကပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 03/07/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔