စစ္ပြဲတြင္းမွကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ၾက

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔က ပါရီျမိဳ႕တြင္ « စစ္ပြဲတြင္းမွကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ၾက » ညီလာခံကို ျပင္သစ္အစိုးရႏွင့္ UNICEF တို႔ပူးေပါင္းျပီး က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤညီလာခံသည္ စစ္ပြဲတြင္ ကေလးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ (၁၀)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္မႈ ျပန္လည္ ႏိူးထလာရန္လည္းျဖစ္သည္။
ဤညီလာခံကို ျပင္သစ္သမၼတ François HOLLAND က ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး Jean-Marc AYRAULT ၊ UNICEF ၏ အေထြေထြ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Antony LAKE တို႕ႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢ၏ စစ္ပြဲတြင္းမွကေလးမ်ားဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး Leila ZERROUGUI ၏ ေရွ့ေမွာက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤညီလာခံသည္ စစ္ပြဲတြင္းမွကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ေပါင္း (၁၂၀) ကို ဖိတ္ၾကားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း စစ္ပြဲတြင္ ကေလးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ မည္မွ်အေရးၾကီးေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးသည္လည္း ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ တူနီးရွားႏိုင္ငံတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္ အတူ ဤညီလာခံအျပီးတြင္ ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကိုေထာက္ခံေၾကာင္း တရားဝင္အခမ္းအနားတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/children-s-rights/protecting-children-from-war-conference-21-february-2017/article/protecting-children-from-war-conference-21-02-17

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 23/02/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔