ဦးဝင္းတင္အား ဂါဝရျပဳ ႏုတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား (ဧျပီလ ၂၃-ရက္ ၊ ၂၀၁၄- ခုႏွစ္)

ျပင္သစ္ သံအမတ္ၾကီး H.E Mr Thierry MATHOU သည္ ဧျပီလ ၂၁-ရက္ ၊ ၂၀၁၄- ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ သြားသည္႔ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီ ႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးတုိက္ပြဲ၌ သမုိင္းဝင္ထင္ရွားသည္႔ ဦးဝင္းတင္၏ အသုဘ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 23/04/2014

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔