လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသံအမတ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

PNG
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးဖရန္ဆြာဇင္မေရး သည္ျမန္မာျပည္သို႕ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ မွ၂၅ ရက္ေန႕အထိ ၅ ရက္တာခရီး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ထိုရက္မ်ားအတြင္းေနျပည္ေတာ္႐ွိအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္မွ
အဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးမ်ား၊ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ လူမွဳ႕အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္အဓိကပါဝင္လွဳပ္႐ွားသူမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား(ဓါတ္ပံု)
(အခ်ိဳ႕မွာမၾကာေသးမွီသီတင္းပါတ္ကလြတ္ေျမာက္လာသည္)တို႕ကိုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီံအဖြဲ႕႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးသီယဲရီမတ္သူး
ႏွင့္အတူသြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 24/11/2011

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔