ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံံတြင္္ ပညာ သင္ႀကားၿခင္း

  • ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ား ျပင္သစ္ျပည္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

    ျပင္သစ္ျပည္သည္ ပညာေရးအရည္အေသြးျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ မ်က္စိက်စရာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာပါသည္။ ျပင္သစ္ျပည္၏ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအသစ္မ်ားကိုလည္း ဆဲြေဆာင္ႏိုင္သည္။

    ဆက္ဖတ္ရန္

  • ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံံတြင္္ ပညာ သင္ႀကားၿခင္း

    ျပင္သစ္တြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာျမန္မာေက်ာင္းသားဦးေရမွာ အလြန္နည္းပါးလွ်က္ရွိေနပါေသးသည္။ အထူးထူးေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ယဥ္ေက်းမႈတို႔ အထြဋ္အထိပ္သို႔ေရာက္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ပညာေရးဧ။္ အေရးပါပံု ကုိလူတိုင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေနၾကသည့္အျပင္ အထူးသျဖင့္ (...)

    ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔