ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး Christian Lechervy သည္
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းတို႔ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

Rencontre avec le président de la chambre basse du parlement
Entretien avec le président de la chambre haute du parlement

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 07/11/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔