ျမန္မာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္အတြက္ ေလ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံရံုးမွ ျမန္မာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္တစ္ခုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ႏွစ္ကာလအတြက္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
ယၡဳ ဒုတိယအၾကိမ္ေလ်ာက္လႊာေခၚယူရာတြင္ နည္းသစ္စနစ္သစ္မ်ားေဖၚေဆာင္ျပီး လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစံုပါဝင္ေစႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈရႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ က႑ (၂) ခုတြင္ ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

၁. မႏၱေလး ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ လူမႈစီးပြားဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး
၂. လူအုပ္စုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆြးေႏြးေရး၊ မတူခြဲဲျခားမႈကိုဆန္႔က်င္ျပီးအားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ လူမႈစီးပြားဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေလ်ာက္လႊာတင္နိုင္ရန္ ပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ဖတ္ရန္

A second call for proposals is now open for innovative and multi-actors based proposals in the two following areas:

1. Participatory socio-economic and cultural development in Yangon and Mandalay:
A preference will be given to initiatives piloting social, environmental and cultural innovations in order to make the city a better place to live; promoting civic engagement/education and solidarity; fostering public information and involvement in decision-making processes; improving access to social services and culture; sensitizing public authorities on key-problems and promoting networking and consultative mechanisms.

2. Community dialogue, inclusive socio-economic development and fight against discriminations:
Attention will be given to proposals focusing on community resilience strengthening; intercommunity dialogue and the promotion of a culture of tolerance and peace; fight against violence and all forms of discrimination against women and minority groups.

For both of these broad areas, a particular attention will be given to the inclusiveness of the proposed interventions. All proposals should include a reference to gender and an analysis of how gender concerns will be taken into account in the proposed intervention. When relevant, all proposals should address the needs of specific vulnerable or marginalized groups. The Embassy of France also encourages projects having the potential to forge partnerships with other stakeholders which could be other civil society organisations or networks, the private sector, the local public authorities and / or other donors.

Grants will range from 15 000 to 40 000 euros. The contribution from France should not exceed 70 % of the overall budget of the proposal.

How to proceed ?

Interested organisations should send a 2 to 3 pages concept note outlining :

-  The organisation’s name, main purpose and field(s) of work;
-  A description of the problem(s) the organization wishes to address;
-  An initial analysis about the strategy, approach and options that would guide the project;
-  Information on stakeholders and potential partners for the proposed intervention (other CSOs, networks, private sector, INGOs, public authorities, other donors…);
-  A preliminary estimate of the total budget.

The deadline for submitting concept notes is 15 March 2018. The concept notes should be sent to:
Mrs Jeanne Berger (Jeanne.berger@diplomatie.gouv.fr) and
Mr Philippe Devaud (philippe1.devaud@diplomatie.gouv.fr)

The Concept notes will be reviewed by the Embassy from 15 to 30 March 2018 and the selection committee will be held during the first week of April 2018. Selected CSOs will then be requested to develop a full - yet not exceeding 15 pages - project document including a detailed budget.

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 13/02/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔