ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဌာန၏ ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ / ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖၚေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းမႈ (၂၀၁၅ မတ္လ ၅ ရက္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖၚေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္သစ္အစိုးရသည္ အထူးစိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္ တို႔ကို ျပင္သစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေလးထားေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ မတ္လ (၅)ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား လူစုခြဲမႈ အေပၚ စံုစမ္းရန္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွလည္း မွန္ကန္ေသာ အခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ရန္ ျပင္သစ္အစိုးရမွေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 13/03/2015

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔