၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး သၾကႍန္ကာလတြင္ ဧျပီလ (၁၃)ရက္ေန႔မွ (၁၇)ရက္ေန႔အထိ ျပင္သစ္သံရံုးပိတ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 10/04/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔