ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ကူညီမွဳ

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ကူညီမွဳ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမွဳ လုပ္ငန္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္းဆည္းႏိုင္ရန္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ယူရိုေငြ (၇) သိန္း (၇၀၀ ၀၀၀ €) ကို ေပးအပ္ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

• ကခ်င္ျပည္နယ္

မၾကာေသးခင္ကာလက ေဒသခံျပည္သူမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ထိုေဒသခံမ်ားအတြက္ ျပင္သစ္NGO Solidarités International ၏ ျမန္ဆန္ေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ေဆာင္ရြက္မွဳနည္းစနစ္အတြက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ယူရိုေငြ ၂၃၅ ၀၀၀€ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုကူညီေထာက္ပ့ံမွဳမ်ိဳးမွတဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းလူသားျခင္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မွဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးက႑မ်ားတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ပါဝင္ကူညီ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

• ရခိုင္ျပည္နယ္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ NGO Action Contre la Faim (ACF) ႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ျပႆနာတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္မွာ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို ေရရွည္တိုက္ဖ်က္သြားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ျပီး ဆက္လက္ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ NGO ACTED မွ အေကာင္အထည္ေဖၚေနေသာ မူဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ စားဝတ္ေနေရးေတာင့္တင္းခိုင္မာလာရန္ ျပန္လည္အားျဖည့္္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ယခုႏွစ္ဆက္လက္ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပံ့ေနပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ခ်ိဳ႕တဲ့ျပီးထိရွလြယ္ေသာ အမ်ိဳးအမီးမ်ားကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ (၅)ႏွစ္တာကာလတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အင္အားခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကိုကူညီရန္အတြက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ယူရိုေငြ (၇)သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေထာက္ပ့ံရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစားအစာခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ေရရွည္တိုက္ဖ်က္သြားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

PDF - 238.3 kb
(PDF - 238.3 kb)
Action contre la Faim
Solidarités International
ACTED

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 24/04/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔