ေမလ (၁) ရက္၊ အလုပ္သမားေန႔

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ (၁) ရက္ေန႔ အလုပ္သမားေန႔တြင္ ျပင္သစ္သံရံုးပိတ္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 28/04/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔