ဥေရာပသမဂၢမွ ဦးကိုနီ၊ ဂ်ာနန္လေထာႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႕အား Schuman Award ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ဥေရာပသမဂၢမွ ဦးကိုနီ၊ ဂ်ာနန္လေထာႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႕အား Schuman Award ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ၀၄ ဧျပီလ ၂၀၁၇

ဥေရာပသမဂၢ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ၾကီး ရိုလန္ကိုဘီယာသည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ကမာၻတလႊား တက္ၾကြစြာ ကူညီပံ့ပိုးလ်က္ရိွေသာ လူသား ဂုဏ္သိကၡာ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရး ေပၚေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ စသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာတန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ ထူးခ်ြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မႈမ်ားအတြက္ "Schuman Award" ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ရန္ အခမ္းအနားတစ္ခုကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဆုမ်ားကို ကြယ္လြန္ျပီးျဖစ္ေသာ ဦးကိုနီ၊ ေဒၚဂ်ာနန္လေထာႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႕သို႕ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

ဤ "Schuman Award" သည္ လူသားျဖစ္တည္မႈ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ ထူးျခားထင္ရွားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အသိအမွတ္ျပဳ သည္။ ဦးကိုနီ၊ ေဒၚဂ်ာနန္ႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႕သည္ သူတို႕၏ဘဝမ်ားကို ျမန္မာနိဳင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ျမွပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးကိုနီ၊ ေဒၚဂ်ာနန္ႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႕သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ သာတူညီမွ်မႈတို႕၏ သံအမတ္ၾကီးမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ၾကီး ရုိလန္ကိုဘီယာမွ " ယခုဆုတံဆိပ္ႏွင့္အတူ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ပထမဆံုးေသာ Schuman ဆုတံဆိပ္ရွင္မ်ား၏ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳလုိပါသည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပင္သစ္နိဳင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္းႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ တည္ေထာင္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ေရာဘတ္ရႈမန္း (Robert Schuman) ၏ အမည္အား အစြဲျပဳမွည့္ေခၚထားေသာ The Schuman Award ကို ဥေရာပသမဂၢ တန္ဖိုးထားအေလးထားသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးတို႕အား ခုခံကာကြယ္ေနသူ ျမန္မာပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဆုရရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ နိဳင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လူမႈ လုပ္သားမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္ေဆာင္မ်ားအနက္မွ ထင္ရွားသူမ်ားကို ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိဳင္ငံမ်ားမွ ပူးတြဲေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ The Schuman Award သည္ " ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ သံအမတ္ၾကီးမ်ား" ကြန္ယက္ကို တည္ေထာင္နိဳင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ေပသည္။

၂၀၁၇ Schuman ဆုတံဆိပ္ ရရိွသူမ်ား

ဦးကိုနီ (ကြယ္လြန္သူ)

၂၉ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ တြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ အလုပ္ၾကံခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကြယ္လြန္သူ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးကိုနီသည္ သူ၏ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ထက္သန္စြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း နိဳင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ျမွင့္တင္ရာတြင္ ေျပာင္ေျမာက္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသခဲ့သည္။ ျမန္မာမူဆလင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဝင္တစ္ဦး အေနျဖင့္လည္း ဦးကိုနီသည္ ခြဲျခားမႈဆန္႕က်င္ေရး၊ ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ကြယ္လြန္သူဦးကိုနီ၏ အမ်ိဳးသမီး ေဒၚတင္တင္ေအးႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာယဥ္ႏြယ္ခိုင္တို႕မွ ကြယ္လြန္သူ ကိုယ္စား ဆုတံဆိပ္ကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ေဒၚဂ်ာနန္လေထာ

ေဒၚဂ်ာနန္သည္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းမွ်တေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ Shalom Foundation ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္လ်က္ရိွျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈျမွင့္တင္ရန္ က်ား၊ မသာတူညီမွ်မႈကြန္ယက္မ်ား၊ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ Schuman Award သည္ ေဒၚဂ်ာနန္၏ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ က်ား၊ မသာတူညီမွ်မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျမွင့္တင္မႈတို႕တြင္ ထူးျခားေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။

ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း

ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းသည္ Equality Myanmar ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈးတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားအံုၾကံမႈမ်ားအတြင္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံခဲ့ရျပီး ၂၀၁၃ ျမန္မာနိဳင္ငံျပန္လည္ေရာက္ရိွခ်ိန္မွစ၍ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ သာတူညီမႈမ်ားအတြက္ တက္ၾကြပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုသူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ Schuman Award သည္ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း၏ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ မဆုတ္မနစ္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 05/04/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔