အသိေပး ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႔ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္သံရံုးပိတ္ပါသည္။

The French Embassy will be closed from 5 October 2017 on the occasion of the Thadingyut festival.

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 04/10/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔