ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး သတင္းပညာသိပၸံေက်ာင္း ဖြင္႔လွစ္ျခင္း

ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Mr Thierry Mathou သည္ ဂ်ာမန္သံအမတ္ၾကီး Mr Christian-Ludwig Weber-Lortsch ႏွင္႔အတူ ျမန္မာျပည္၏ ပထမဆုံးေသာ သတင္းပညာသိပၸံေက်ာင္း (Myanmar Journalism Institute) ကုိ ဇူလုိင္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပင္သစ္သံရုံးမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳခဲ႔ေသာ ဤေက်ာင္းေပၚေပါက္လာရျခင္းသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား ေရးႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ၊ ျပင္သစ္သံရုံး ၊ Canal France International ၊ ဂ်ာမနီ ၏ Deutsche Welle ၊ ဒိန္းမတ္၏ International Media Support ၊ ဆြီဒင္၏ Institut Fojo ႏွင္႔ UNESCO အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Forever Group တုိ႔၏အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရႊက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသူ ၊ သင္တန္းသား (၃၀) ပါဝင္သည္႔ သတင္းပညာျဖင္႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမည္႔ သူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ေသာ ပထမဆုံးသင္တန္း (ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ႏွင္႔ အလုပ္သင္တန္းခြင္ ပူးတြဲ ပုိ႔ခ်ျခင္း သင္တန္း) ကုိ ဇူလုိင္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ဤသင္တန္းကုိ္ ရန္ကုန္ႏွင္႔ မႏၱေလးရွိ ျပင္သစ္စင္တာ (Centre Français de Mandalay) တုိ႔ အသီးသီးတြင္ ပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္း ခြင္ဝင္ လွ်က္ ရွိေသာ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားရန္ဆႏၵရွိသူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္သည္႔ သင္တန္း ကုိ သင္တန္းသူ ၊ သင္တန္းသား အသစ္ (၃၀) ျဖင္႔ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင႔္လွစ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ သင္တန္းေက်ာင္းေပၚေပါက္လာရျခင္းအေပၚ ျမန္မာျပည္ရွိ သတင္း မီဒီယာလုပ္ ငန္းျဖင္႔အသက္ ေမြးေက်ာင္းျပဳေနသူမ်ားအားလုံးက ေကာင္းခ်ီးေထာပနာျပဳခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ ကတည္းက တုိးတက္ လာခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုထုတ္ေဖာ္ခြင္႔ကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေန ျဖင္႔ ဦးစြာ သတင္း မီဒီ ယာ က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ သတင္းသမားမ်ားကုိ ေထာက္ပံ႔ကူညီလွ်က္ ဤကဲ႔သုိ႔ သင္းတန္းမ်ဳိးကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္လက္ေလွ်ာက္ လွမ္း ရမည္႔ခရီးလမ္းမွာ မ်ားစြာက်န္ရွိေနေပေသးသည္။

JPEG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 18/07/2014

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔