ဝါဆုိလျပည့္ေန႔ ႐ံုးပိတ္ရက္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၌ က်ေရာက္ေသာ ဝါဆုိလျပည့္ေန႔ (ဓမၼစၾကာေန႔) တြင္ ျပင္သစ္သံ႐ံုး ပိတ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 08/07/2014

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔