ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းခရီးစဥ္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ၾကီးမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ ။ ေဖေဖၚဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔ ၊ ၂၀၁၄- ခုႏွစ္။