ရန္ကုန္ဓါတ္ပုံုပြဲေတာ္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင္႔ျခင္း

JPEG

ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ဓါတ္ပုံပြဲေတာ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) မွ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၈) ရက္ အထိ က်င္းပ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ျပပြဲ၏ အႏွစ္သာရမွာ အထူးသျဖင္႔ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေန မ်ားႏွင္႔လုိက္ေလွ်ာညီေထြမႈရွိသည္႔ (ေမတၱာႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးလမ္းေၾကာင္း) ျဖစ္ပါသည္။ သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ေျမာက္၄င္းပြဲေတာ္ကုိ ျပင္သစ္သံရုံး၏ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန မွ စီစဥ္ကြပ္ကဲက်င္းပေသာ ဓါတ္ပုံညမ်ား အစီအစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ ဥကၠ႒အျဖစ္ၾကီးၾကပ္တာဝန္ယူလွ်က္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင္႔ကာ ျမန္မာ ျပည္အႏွံ႔မွ လူငယ္ဓါတ္ပုံဆရာမ်ား၏ ၄င္းတုိ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးရုိက္ကူးခဲ႔ေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားထဲမွ အေကာင္း ဆုံးဓါတ္ပုံအက္ေဆးမ်ားကုိ ဒုိင္လူၾကီး အဖြဲ႔မွ ဆုခ်ီးျမွင္႔မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဓါတ္ပုံုျပပြဲ ကာလတြင္ အေျခခံဓါတ္ပုံသင္တန္း ႏွင္႔ ဓါတ္ပုံအတတ္ပညာ သင္တန္းတုိ႔ကုိ ဖြင္႔လွစ္မည္ ျဖစ္ျပီး ျပင္သစ္ ႏွင္႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ထင္ရွားေသာဓါတ္ပုံဆရာမ်ား၏ ဓါတ္ပုံလက္ရာမ်ားကုိလည္း ျပသႏုိင္ေသာ အခြင္႔အလမ္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပုိမုိရယူရန္ - 6th YANGON PHOTO FES­TIVAL under the patr­onage of Daw Aung Sa­n Suu Kyi (burmese version)

www.yangonphoto.com

facebook.com/institutfrancaisbirmanie

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 28/01/2014

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔