ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံရုံး ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာစတင္ဖြင္႔လွစ္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံရုံးသည္ ၄င္း၏သတင္းမ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ အခ်င္းခ်င္းမွ်ေဝႏုိင္ေစရန္အတြက္္ Facebook ၌ စာမ်က္ႏွာကုိ ယခုအခ်ိန္ မွစတင္ျပီး ဖြင္႔လွစ္လုိက္ျပီျဖစ္ပါသည္။
ထုိစာမ်က္ႏွာသစ္တြင္ ဓါတ္ပုံမ်ား ႏွင္႔ ျပန္ၾကားေရးဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား မည္ျဖစ္ရာ သံရုံး၏ အနာဂတ္တြင္လႈပ္ရွားမည္႔ ေဆာင္ရြက္မႈ႔မ်ားကုိလည္း အခ်ိန္ႏွင္႔တေျပးညီ သိရွိႏုိင္ ေတာ႔မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤနည္းလမ္းအသစ္ျဖင္႔ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသံရုံးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေနထုိင္ၾကေသာျပင္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ေခတၱလာေရာက္လည္ပါတ္ၾကေသာျပင္သစ္မ်ားႏွင္႔ ပုိမုိနီးကပ္ေစေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ဖန္တီးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာကုိ ေနာက္မက်ေစဘဲ လာေရာက္ၾကည္႔ရႈ႕ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
ထုိစာမ်က္ႏွာသည္ မိတ္ေဆြတုိ႔မွ မိတ္ေဆြတုိ႔အတြက္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြတုိ႔သည္ သံရုံး ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာကုိ “Like” လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝရာတြင္ လြယ္ကူေစမည္ျဖစ္ျပီး မည္သူမဆုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေပမည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားညီလာခံ၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈ႕ႏုိင္ပါသည္။

www.facebook.com/France.birmanie

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 21/01/2014

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔