ၿမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည္႔ ပထမဆုံးေသာ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ညီလာခံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၆ ၊ ၇) ရက္ေန႔

ေၿပာင္းလဲမႈၿမန္ေသာ လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ၿမန္မာၿပည္၏ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ညီလာခံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၆ ၊ ၇) ရက္ေန႔

JPEG

ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံသံရုံး (ၿမန္မာၿပည္) ႏွင္႔ Women’s Forum For Economy and Society တုိ႔ပူး ေပါင္း ၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ညီလာခံ (၂၀၁၃)ကုိ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ႏွင္႔ (ရ) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ က်င္းပမည္ၿဖစ္ပါသည္။

လူမႈ ဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင္႔တုိင္ပင္္ ညွိ ႏွိင္း ၿပီး
က်င္းပမည္႔ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ညီလာခံ သည္ ၿပင္သစ္ အစုိးရ မွခ်မွတ္ထား ေသာ အမ်ဳိးသားႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အႀကားကြာဟခ်က္ ႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ႔ မဟာဗ်ဳဟာ ၿဖစ္ၿပီး ၿပင္သစ္ၿပည္၏ ၿမန္မာၿပည္၌ အေရးပါေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ ရႊက္မႈအခ်ိန္ အခါ အၿဖစ္သတ္ မွတ္ ထား ပါသည္။ အဆုိပါညီလာခံကုိ အထူးပူးေပါင္းပါဝင္သည္႔အေနၿဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ တက္ ေရာက္မည္ၿဖစ္ၿပီး အၿခားထင္ရွားေသာ ၿပင္သစ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၊ ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတုိ႔လည္း တက္ေရာက္ႀကမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ လူမႈ႔ေရးရာအကူအညီေပးမႈ႔ ႏွင္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း နယ္ပယ္အ သီးသီး တုိ႔မွ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၿမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတုိ႔ သည္ (ေၿပာင္းလဲမႈၿမန္ေသာ လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား) ေခါင္းစဥ္ၿဖင္႔ ၿငင္းခုံ ေဆြးေႏြးေဟာေၿပာႀကမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ေၿမာက္ၿမားစြာေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ဳိးစုံကုိေဆြးေႏြးမည္႔ အစီအစဥ္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ၿဖစ္ပါသည္။

-  အေႀကာင္း အရာစုံစုံလင္လင္ပါဝင္သည္႔အစီအစဥ္ၿဖစ္ေသာ တာဝန္သိေသာရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ႔ ၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေၿပာ ဆုိႏုိင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ၊
-  စားပြဲဝုိင္း တြင္အတူတကြ ထုိင္ၿပီး ေၿပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္မည္႔ ေစာဒက တက္ဖြယ္ရာ အခ်ဳိ႔ေသာ စီးပြားေရးရာကိစၥရပ္ ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ၊ စဥ္ဆက္မၿပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ႔ ၊ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မႈ႔စြမ္းရည္ ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ႔ေရးရာ ကိစၥ ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား ၊
-  ကုမၸဏီမ်ားဖြဲ႔စည္းေထာင္ၿခင္း၊ လူမႈ႔ေရးတာဝန္သိေသာကုမၸဏီမ်ား ႏွင္႔ အင္တာနက္ ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ၊ ခုခံႏုိင္အား စြမ္းရည္ေကာင္းမြန္ၿပီး ရုတ္တရက္ အေၿပာင္း အလဲ ႏွင္႔ အခက္အခဲမ်ားကုိ အင္အားေကာင္းစြာခံႏုိင္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၊ အသက္ေမြး ဝမ္း ေက်ာင္းဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ား ႏွင္႔ သတင္းႏွင္႔ စာနယ္ဇင္း ပညာရပ္ မ်ား အတြက္ သီးသန္႔အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ။

ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္းက႑ အတြက္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး သင္႔တင္႔မွန္ကန္ေသာ အ ေၿဖမ်ားကုိမီးေမာင္းထုိးၿပေပးႏုိင္မည္႔ တခုတည္းေသာအခြင္႔အေရးၿဖစ္ေသာ ဤညီလာခံသည္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္မ်ားကုိဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ၿဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အႀကား တန္းတူ ရည္တူ ရွိေစေရး အခန္းက႑အတြက္ ၿပင္သစ္ၿပည္ ႏွင္႔ ၿမန္မာၿပည္တုိ႔္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ ရႊက္မႈ႔မ်ားကုိ ထပ္မံေပၚေပါက္ေစႏုိင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေရ႔ွေဆာင္မႈ႔ ႏွင္႔ တီထြင္ဆန္း သစ္မႈ႔တုိ႔ကုိလည္း ဤညီလာခံတြင္ဖန္တီးႀကမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ညီလာခံႀကီးကုိ အဂၤလိပ္ ႏွင္႔ ၿမန္မာဘာသာ တုိ႔ၿဖင္႔စီစဥ္က်င္းပမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန (Institut Français de Birmanie) တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္႔သက္ဆုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ႔ေရးရာ ၿပပြဲမ်ား ႏွင္႔ ကပြဲမ်ား ကုိတၿပိဳင္နက္တည္းစီစဥ္က်င္းပမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ပုိမုိတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ဆက္သြယ္ရန္-

Email : ambafrance.rangoun@diplomatie.gouv.fr

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 10/12/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔