ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ပြြဲေတာ္ ရုံးပိတ္ရက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) (Assumption Day) ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ပြြဲေတာ္ေန႔ တြင္ ျပင္သစ္သံရုံး ပိတ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 09/08/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔