ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမူဌာန- ရန္ကုန္ ၌ ဇြန္လ (၂၂) ရက္ ေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္က်င္းပမည္႔ « ျပင္သစ္ဘာသာ စကား ေျပာေသာေန႔ »

ျပင္သစ္စာ ႏွင္႔ ျပင္သစ္ ဘာသာစကားေျပာသင္တန္း ၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည္႔အခြင္႔အလမ္း ႏွင္႔ အလုပ္အကုိင္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား

နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအထိ

ဇြန္လ (၂၂) ရက္ ေန႔တြင္ နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအထိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမူဌာန (Institut Français de Birmanie) ၌ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္ ႏွင္႔ ဖလွယ္ရန္ တုိ႔အတြက္ အလြန္ထူးျခားေသာ ေန႔တစ္ေန႔ အျဖစ္ပထမဆုံးအႀကိမ္စီစဥ္က်င္းပ မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းေန႔ သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေသာေန႔ ထက္ပင္ ပုိမုိပါသည္။ ထိုေန႔သည္ ျမန္မာျပည္၏ ဖြံ႔ျဖဳိး တုိးတက္မူအတြက္ ပါဝင္ကူညီ လႈပ္ရွားသူ ေျမာက္မ်ားစြာ ကုိ ျပင္သစ္တုိ႔၏ စြမ္းအားျဖင္႔ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမူဌာန တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စုစည္း ေပးေသာ
ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္း « ျပင္သစ္ဘာသာစကားေျပာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ » တြင္အဓိက အခ်က္သုံးခ်က္ ကုိေဆြးေႏြးပါမည္။ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမူဌာန ၌ ျပင္သစ္စာႏွင္႔ ျပင္သစ္ ဘာသာစကားေျပာသင္တန္း ၊ ျပင္သစ္ျပည္မွ လာေရာက္ ႀကေသာCampus France ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ မွ တင္ျပရွင္းလင္းေပးမည႔္ ျပင္သစ္ျပည္ ၌ အဆင္႔ျမင္႔ပညာ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ အခြင္႔အလမ္း မ်ားအျပင္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ မ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိေန႔တြင္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမူဌာန ႏွင္႔ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မူ႔ တုိ႔ကုိ ေျပာဆုိေဆြး ေႏြး ၾကပါမည္။ ယေန႔ ႏွင္႔ မနက္ျဖန္ တုိ႔အတြက္ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္႔ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မွာ မည္သူတုိ႔ျဖစ္မည္နည္း ။

ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ကပ္ဆုိးဒဏ္မခံခဲ႔ရေသာ ျမန္မာ႔စီးပြားေရး သည္ ၄င္း၏ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မူ႔ လမ္းေႀကာင္းကုိဆက္လက္ခ်ီတက္လွ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံတကာႏွင္႔ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးျပည္႔ဝေသာအလုပ္သမားမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ႏုိင္ရန္ အထူးလုိအပ္လာပါသည္။

ဤကဲ႔သို႔ေသာေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမူဌာန (Institut Français de Birmanie) သည္ အရည္အေသြးမွီေသာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မူသင္တန္းေက်ာင္းတခုကဲ႔သို႔ စီးပြားေရးက႑မ်ားစြာတုိ႔မွ
လႈပ္ရွားသူ ေျမာက္မ်ားစြာႏွင္႔ ျပင္သစ္ ဘာသာစကားေျပာသူတုိ႔အားစုစည္းျပီး
ျမန္မာျပည္၏အနာဂတ္ စြမ္းပကားတိုးပြားလာေစရန္အတြက္ ပါဝင္လူပ္ရွားႀကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ျပီးေသာျမန္မာမ်ား ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ၊ ျပင္သစ္ ဘာသာစကား ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအားသင္ျပေပးႏုိင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ ဆရာမ်ား ၊
တကၠသိုလ္မ်ား ႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ႀကားေရးမူးမ်ား တို႔သည္္ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည္႔အခြင္႔အလမ္း ႏွင္႔ အလုပ္အကုိင္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ကုိ အတူတကြပူးေပါင္း ဖန္တီးႏုိင္ၾကမည္ ဟု ယူဆပါသည္။

JPEG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 21/06/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔