ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ႐ံုး ပိတ္ရက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၄)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ကဆုန္လျပည့္ေန႔ တြင္ ျပင္သစ္သံ႐ံုး ပိတ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 07/05/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔