ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ား ျပင္သစ္ျပည္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ျပင္သစ္ျပည္သည္ ပညာေရးအရည္အေသြးျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ မ်က္စိက်စရာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာပါသည္။ ျပင္သစ္ျပည္၏ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအသစ္မ်ားကိုလည္း ဆဲြေဆာင္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပင္သစ္ျပည္၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ေရြးခ်ယ္မႈ တျဖည္းျဖည္းပိုမို မ်ားျပားလာပါသည္။ ျပင္သစ္ျပည္သည္ ယဥ္ေက်းမႈက႑ႏွင့္ အသိပညာျမင့္မားမႈက႑တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ေက်ာ္ၾကားၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပညာေရးသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားပါ သည္။ ႀကိဳဆိုေရးအပိုင္းႏွင့္ ျပင္သစ္လူ႕အဖဲြ႕အစည္းပါ အစဥ္ေျပစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းတို႔မွာလည္း သိသိ သာသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀)ႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးတက္မႈမွာ ဆက္တိုက္ တိုးပြား လာပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၂၀၀၀)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္စကာလတြင္ (၂၈၄၆၅၉)ဦးရွိၿပီး ျပင္သစ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအားလံုးေပါင္း၏ (၁၂.၃)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ၿပီးလွ်င္ ျပင္သစ္ျပည္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္အတူတူ ကမၻာ့နံပါတ္အဆင့္(၃)ေနရာတြင္ရွိပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းေဒသႏိုင္ငံမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္၊ အိႏၵယ၊ ဥေရာပသမကႏိုင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံ မ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အာဖရိကတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ (၃၆)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ၄င္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္လ်က္ (၁၉)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စီမံခန္႔ခဲြေရးဘာသာ ရပ္ႏွင့္ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ ဇီ၀ေဗဒ၊ ဥပေဒ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းစာပညာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ စီးပြားေရးသိပၸံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ၾကပါသည္။

ေလးပံု ပံုလွ်င္ သံုးပံု ပံုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ၾကရာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း၌ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ႀကိဳဆိုေရးအပိုင္း တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ႀကိဳက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး သင္ၾကားေရးအပိုင္းတြင္လည္း လိုအပ္သလို သီးျခား သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္းတို႔အျပင္ ျပင္သစ္တကၠသိုလ္မ်ား၏ နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း သီးျခားစီ သင္တန္းေပး သင္ၾကားေပးပါသည္။ ၄င္းစနစ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ Master ပါရဂူဘဲြ႕မ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ တို႔ေၾကာင့္ (၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ပါရဂူသင္တန္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားမွ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြား ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးေသာ ထင္ရွားေသာ Grandes Ecoles မ်ားသည္လည္း အလြန္ ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ၄င္း၏ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ လာေရာက္ၾကပါသည္။

ယေန႔ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ နည္းွဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ထိေရာက္ပါသည္။ ဥပမာ Rouen ၿမိဳ႕၏ အဆင့္ျမင့္ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသည္ ၄င္း၏ ႐ံုးခန္းမ်ားကို အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားလ်က္ရွိရာ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဘဲြ႕ရေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားမွ ျဖစ္ရာ လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ႏွစ္ကဆိုလွ်င္ (၁၇)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈရယူၿပီး ဘဲြ႕ (၂)ထပ္ကြန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တူညီေသာ သင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾက ပါသည္။ ဥပမာ Toulouse ၿမိဳ႕၌ရွိေသာ ေလယာဥ္ႏွင့္ အာကာသေရးရာ အဆင့္ျမင့္ေက်ာင္းသည္ ဥေရာပရွိ တျခားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ဥေရာပေလယာဥ္ႏွင့္ အာကာသေရးရာေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေက်ာင္းႀကီးမ်ားသည္ လာမည့္ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားေပါင္း (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာရမည္ဟု ရည္မွန္းထားပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Erasmus ကဲ့သို႔ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း အခ်င္းခ်င္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား လဲလွယ္မႈအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဥေရာပေရးရာဌာနသည္ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ဆုေပးျခင္း စီမံကိန္းတြင္ ယူ႐ိုေငြ သန္းေပါင္း (၈၀)ခန္႔ရွိေလသည္။

အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားေရးရာဌာနသည္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သုေတသနဌာနတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရးတို႔ အတြက္ ႀကိဳဆိုေရးရာ သီးသန္႔ဌာနငယ္မ်ား ထားရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဥေရာပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကိဳဆိုေရးအတြက္ အရည္ အေသြးမီေသာ ဥပေဒတစ္ခု ကိုခ်မွတ္ေပးထားပါ သည္။ ျပင္သစ္ျပည္သို႔ မထြက္ခြာမီ ႏိုင္ငံျခား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံရွိ ျပင္သစ္သံတမန္ေရးရာဌာနမ်ားတြင္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉၇)ႏိုင္ငံ၌ရွိေသာ Espaces Campus France ဌာနမ်ားကို သြားေရာက္ သတင္းယူရန္ ညႊန္ၾကားထားေပးပါသည္။ Campus France ဌာနမ်ားတြင္ အဖဲြ႕၀င္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား စုစုေပါင္း (၂၆၁)ေက်ာင္းရွိၿပီး ၄င္းတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ ကို မွ်ေ၀ၾကပါသည္။

အေတာ္ဆံုး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဥေရာပေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ထူးျခားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ Les Bourses d’excellence Eiffel သည္ Master ႏွင့္ ပါရဂူဘဲြ႕တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ပံ့ပိုးေပးၿပီး Bourses d’excellence Major သည္ Master ဘဲြ႕တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ Quai d’Orsay/Entreprises သည္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ထင္ရွားေသာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဥေရာပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနသည္ Egide ဟုေခၚေသာ ေက်ာင္းသား ႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးဌာနတို႔ က ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား (၃၀၀၀၀)ေက်ာ္ကို ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေပးပါသည္။ ျပင္သစ္ျပည္၌ ဘဲြ႕ရၿပီးေသာ ၄င္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီးလွ်င္ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ျပင္သစ္ သံတမန္ေရးရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္ျပည္ႏွင့္လည္း အၿမဲတမ္းဆက္သြယ္ႏိုင္ သည္။

Pour plus d’informations:
Email: myanmar@campusfrance.org

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 07/05/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔