ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားအား လက္ခံႀကိဳဆိုရာဌာန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ျခင္း

ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ား ႀကိဳဆိုလက္ခံရာဌာန (Le Centre d’Accueil de la Presse Etrangere – CAPE)ကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ဥေရာပသမဂၢ၌ ဥကၠ႒ရာထူး ကိုု ရယူခဲ့ေသာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ CAPE ဌာနသည္ ပါရီၿမိဳ႕၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ရပ္ကြက္ရွိ Grand Palais အေဆာက္အဦႀကီးသို႔ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္းဌာနမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးႏြယ္စု စသည့္ မည္သည့္ အေရးကိစၥအျမင္မ်ားကိုမဆို အခက္အခဲမရွိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာဆို ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ေနရာပင္ျဖစ္ပါ သည္။

ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ားအား ႀကိဳဆိုလက္ခံရာဌာန (CAPE)ကို သတင္းဂ်ာနယ္သမားတစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၿပီး သံတမန္တစ္ဦးမွ စီမံ ခန္႔ခဲြပါသည္။ ၄င္းဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ သတင္းဂ်ာနယ္သမားမ်ားကို စည္းကမ္းတက် ႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ကိစၥအ၀၀ကို အေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ CAPE ဌာနသည္ မိမိတစ္ဦးတည္းေသာ္လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) အျခားအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၊ ဥေရာပႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကိုလည္း စီစဥ္ ေလ့ရွိပါသည္။ ၄င္းဌာနသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ သတင္းဂ်ာနယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္ျပည္မွ သတင္းေထာက္မ်ား အတြက္ ေတြ႕ဆံုရာေနရာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ေပးႏိုင္ေသာ ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

CAPE ကို စတင္ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက ၄င္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ CAPE ဌာနသည္ ျပင္သစ္ ျပည္၌ ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေပါင္း (၁၃၀၀)ေက်ာ္ကို ေကာင္းစြာ ႀကိဳဆိုႏိုင္ေသာ ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအထဲ၌ သတင္းေထာက္ (၈၀၀)ခန္႔သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ကို အခမဲ့ သံုးစဲြခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္းေထာက္မ်ားကို ပိုမိုလာေရာက္ေစရာ အထူးသျဖင့္ အလြတ္သတင္းေထာက္မ်ားမွာ ပိုမို မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CAPE ဌာနသည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမွန္တကယ္ေပးႏိုင္ ေသာ၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ေသာ၊ ညႊန္ၾကားမႈေပးႏိုင္ေသာ ဌာနပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းဌာန၌ ေန႔စဥ္ သတင္း ေထာက္ေပါင္း (၄၀)ခန္႔ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား သတင္းေထာက္နာမည္ (၃၀၀၀)ေက်ာ္ စာရင္း၀င္လ်က္ရွိပါသည္။

CAPE ဌာနသည္ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေရး အခန္းက႑ကိုသာမက လြတ္လပ္ျခင္း၊ မည္သည့္ အေတြးအျမင္အယူအဆမ်ိဳးကိုမဆို ႏိုင္ငံေရး၊ဘာသာ ေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကိုအတားအဆီးမရွိ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ေနရာျဖစ္ရာ အၿမဲရည္ရြယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း လာေရာက္ပါ၀င္သူေပါင္း (၆၀၀၀)ခန္႔သည္ (၈)ႏွစ္သက္တမ္းကာလတြင္ ေဟာေျပာပဲြေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္ကို စီစဥ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကႏွင့္ အာရွေဒသမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးရာသတင္းကိစၥမ်ားကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တျခားမၾကာခဏ ေဆြးေႏြးျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူးသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းလည္ပတ္စီးဆင္းမႈသည္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာပါသည္။ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ တစ္နာရီခဲြၾကာေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ားကို အေသးစိတ္ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ၾက ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဖလွယ္ႏိုင္ၾကေပသည္။ အစိုးရမွ မ်ားစြာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ္ လည္း CAPE ဌာန၌ လြတ္လပ္စြာ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး အေတြးအျမင္မ်ိဳးစံုကို လက္ခံလ်က္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားရွိ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အျမင္၊ အယူအဆမ်ားသည္ ျပင္သစ္အစိုးရ၏ အာေဘာ္မ်ားႏွင့္လည္း ကဲြျပားႏိုင္ေပသည္။

ေျမာက္ျမားစြာေသာ ကမၻာေက်ာ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Mikhail Gorbatchev, Hugo Chavez, Boutros Boutros Ghali, Ingrid Betancourt, Evo Morales ou le General Michel Aoun စသည့္ သူမ်ားအျပင္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္ႏွင့္ အားကစားနယ္ပယ္မွ သူမ်ားသည္လည္း CAPE ဌာနသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ျပင္သစ္၀န္ႀကီးမ်ားပင္လွ်င္ ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ားကို တင္ျပ ရွင္းလင္းရန္ CAPE ဌာနသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကေပသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 31/05/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔