ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွ ျပင္သစ္ဘာသာဆရာမ Sally ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆရာမ Sally ကို ဂုဏ္ယူခ်ီးက်ဴးပါသည္။ ျပင္သစ္စာႏွင့္ ျမန္မာစာ (၂)ခုလံုးကို သင္ျပႏိုင္ေသာ ဆရာမ Sally သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Rouen တကၠသိုလ္မွ ျပင္သစ္ဘာသာ ဆရာအျဖစ္သင္ ဘဲြ႕ျဖစ္ေသာ Master 2 ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ၄င္းဘဲြ႕ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးထဲမွ ပထမဦးဆံုးရရွိေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ျပင္သစ္ဘာသာ ကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား သင္ၾကားႏိုင္ေသာ အဆင့္ျဖင့္ ရပ္တန္႔မေနဘဲ ျပင္သစ္ဘာသာရပ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ရပ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား မည္သို႔သင္ၾကားပို႔ခ်ရမည္ဆိုေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလညး္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပင္သစ္ျမန္မာ ျပန္ၾကားေရးစာေစာင္အတြက္ သူမ၏ အေျဖမ်ားသည္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။

ေမး ဆရာမရဲ႕ ပညာေရးသမိုင္းေၾကာင္းကို ေျပာျပပါလား?

ေျဖ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ႏိုင္ငံျခားဘာသာသင္တကၠသိုလ္မွာ ျပင္သစ္ဘာသာကို စတင္သင္ယူခဲ့ပါတယ္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျပင္သစ္ဘာသာစကားကို ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွာလည္း သင္ယူခဲ့ပါတယ္။
ျပင္သစ္ဘာသာဒီပလိုမာဘဲြ႕ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာသင္တကၠသိုလ္မွ ရရွိၿပီး ၂၀၀၇
ခုႏွစ္မွာ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွ CECR (DALF C2) အဆင့္အားလံုးကို ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေမး ျပင္သစ္ဘာသာကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္သင္ယူခဲ့ပါသလဲ?

ေျဖ ရည္ရြယ္ခ်က္ တိတိက်က်ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ျပင္သစ္ဘာသာကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူတဲ့အခါမွာ
ႏိုင္ငံျခားဘာသာတစ္ခုကို ေလ့လာမိလ်က္သား ျဖစ္သြားပါတယ္။ ပထမဆံုး ျပင္သစ္ဘာသာ သင္ခန္း
စာကို သင္ယူၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိဘာသာနဲ႔မတူညီတဲ့ ဘာသာစကားအသစ္ကို သင္ယူလိုစိတ္ေတြ
ႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒီဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္တဲ့အထိ ဆက္ၿပီး
သင္ယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေမး ျပင္သစ္ဘာသာကို သင္ယူခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အခက္အခဲေတြရွိခဲ့ပါသလား? အဲဒီအခက္အခဲေတြကို
ဘယ္လိုေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါသလဲ?

ေျဖ အဓိကေတာ့ ျပင္သစ္ဘာသာကို သင္ယူတတ္ေျမာက္လိုစိတ္ႀကီးမားေတာ့ သဒၵါပိုင္းမွာေရာ
အသံထြက္မွာပါ ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲေတာ့ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ လြယ္ကူတယ္လို႔ေတာင္
ထင္ရပါတယ္။ ျပင္သစ္ဘာသာစကားကို ေလ့က်င့္ေျပာဆိုဖို႔ အခြင့္အေရးမရရွိခဲ့တာ တစ္ခုဘဲ
ကၽြန္မအတြက္ အခက္အခဲရွိခဲ့ပါတယ္။

ေမး ျပင္သစ္ဘာသာကို ျမန္မာျပည္မွာ သင္ယူခဲ့တုန္းက အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ေျပာျပပါလား။

ေျဖ ျမန္မာျပည္မွာ ျပင္သစ္ဘာသာကို သင္ယူရတာဟာ တျခားအဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ အာရွတိုက္ ဘာသာ
စကားေတြ သင္ယူရတာေလာက္ မလြယ္ကူပါဘူး။ အဂၤလိပ္ဘာသာဟာ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ေျပာတာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္၊ ဖတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနရာတိုင္းမွာ အလြယ္တကူ ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ ျပင္သစ္ဘာသာစကား
အတြက္ေတာ့ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနတစ္ခုတည္းမွာပဲ ေျပာဆိုေလ့က်င့္လို႔ရပါတယ္။ အဲဒီေခတ္တုန္း
က အင္တာနက္ကလဲ ေႏွးေကြးလြန္းေတာ့ ျပင္သစ္သတင္းေတြကိုလဲ မသိႏိုင္၊ ျပင္သစ္သီခ်င္းေတြကို
လဲ အင္တာနက္က ကူးယူႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ဘူးေလ။ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွာရွိတဲ့ မီဒီယာစာၾကည့္တိုက္ တစ္ခုပဲ ျပင္သစ္ဘာသာကို ေလ့လာႏိုင္တဲ့ ေနရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစာၾကည့္တိုက္မွ ရရွိတဲ့ စာအုပ္
စာတမ္း၊ ကာတြန္း၊ မဂၢဇင္း၊ သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ ၀တၳဳစာအုပ္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ျပင္သစ္ဘာသာကို
တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရပါတယ္။

ေမး ျပင္သစ္ဘာသာကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ ဆရာအျဖစ္သင္ ဘာသာရပ္ႏွင့္
ပတ္သက္လို႔ ျပင္သစ္ျပည္ကို သြားဖို႔ အခြင့္အေရးရခဲ့ပါသလား? ျပင္သစ္ျပည္မွာ ေနခဲ့ရတဲ့ အမွတ္
တရေလးေတြ ေျပာျပပါဦး။

ေျဖ အဲဒီအခြင့္အေရးက ျပင္သစ္ျပည္ကို ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕အေၾကာင္း
ကို သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

ေမး ဆရာမကို အားက်ၿပီး ျပင္သစ္ဘာသာကို ေလ့လာသင္ယူမဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဘာေတြမ်ား အႀကံဉာဏ္ေပးခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတစ္ခုကို ေလ့လာသင္ယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ တိက်တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္
တစ္ခုေတာ့ ရွိရပါမယ္။ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေလ့လာၿပီဆိုရင္ အဆင့္မီတဲ့ အေနအထားအထိ
ေရာက္ေအာင္ သင္ယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ၿပီဆိုရင္ အထူးသျဖင့္
စိတ္အားမငယ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳအရ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ
သံုး၊ ေလး လေလာက္ သင္ယူၿပီးကာမွ ျပင္သစ္လို ေျပာဖို႔ အခြင့္အေရးမရွိဘူးဆိုတာကို အေၾကာင္းျပ
ၿပီး လက္လြတ္ေက်ာခိုင္းထြက္သြားတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပင္သစ္ဘာသာကို လုပ္ငန္းအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအရပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္တန္းသားအသစ္၊
အလယ္အလတ္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသူမ်ားပါမက်န္ သင္ယူရန္
ဆႏၵရွိသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန (Institut Français de Birmanie) ကို
လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန (Institut Français de Birmanie)
အမွတ္(၃၄၀)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 11/04/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔