ရန္ကုန္ကာတြန္းျပပဲြ ၂၀၁၃

"ရန္ကုန္ကာတြန္းျပပဲြ ၂၀၁၃" ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း

ရန္ကုန္ကာတြန္းျပပဲြကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၃)ရက္ေန႔မွ (၂၆)ရက္ေန႔အထိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနတြင္ စီစဥ္တင္ဆက္မည္။
JPEG

"ရန္ကုန္ ကာတြန္း"၊ ျပပဲြ (၁)ခု၊ ေဟာေျပာပဲြ (၁)ခုႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ (၁)ခု။

အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကာတြန္းအႏုပညာမွတဆင့္ ပံုေဖာ္ၿပီး ရန္ကုန္ကာတြန္းျပပဲြကို (၃)ရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ကာတြန္းပညာရွင္မ်ား၊ ၀ါသနာရွင္ေတြသာမက ကာတြန္းပညာကို စူးစမ္းေလ့လာခ်င္သူမ်ားအားလံုး ကာတြန္းအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျပင္သစ္ကာတြန္းပညာရွင္ Mr. Simon Géliot ႏွင့္ အတူတကြ ကာတြန္းေရးဆဲြခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္

ဧၿပီလ (၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီ - Mr. Simon Géliot ၏ ဟာသ ကာတြန္းျပပဲြ

ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၀၀) နာရီမွ ညေန(၅း၀၀)နာရီ - ကာတြန္းအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ ပံုေရးဆဲြျခင္း

ဧၿပီလ (၂၅) ရက္ေန႔ ညေန (၆း၀၀) နာရီ - Mr. Simon Géliot ၏ ေဟာေျပာပဲြ

ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ ညေန(၆း၀၀) နာရီ - အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြမွ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားကို ျပသျခင္းႏွင့္ ျပပဲြကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 11/04/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔