သႀကၤန္ပဲြေတာ္ရုံးပိတ္ ရက္

သႀကၤန္ပဲြေတာ္ ကာလ အတြင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇) (တနလၤာေန့၊ အဂၤါေန၊႔ ဗုဒၶဟူးေန႔) ရက္ မ်ား တြင္ ျပင္သစ္သံရုံး ပိတ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 11/04/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔