အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ဥကၠဌ၊ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအလည္အပါတ္ခရီး

ျပင္သစ္သမၼတ ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႕ ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ၂၉ ရက္ အထိ
အလည္အပါတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ထိုအလည္အပါတ္ခရီးစဥ္သည္ သူမ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္မ်ားကိုခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ျမန္မာ႕ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းလဲမွဳ႕မ်ား
အေပၚဆက္လက္ေထာက္ခံလိုမွဳ႕ကိုလည္းထပ္မံ
အတည္ျပဳခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
(ျပင္သစ္သမၼတ ႐ံုး၏ျပန္ၾကားေရးဌာနမွထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္)
JPEG
ဓါတ္ပံု
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးသီေယရီမတ္သူးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား သူမ၏ ဥေရာပခရီးစဥ္ မ်ားအတြက္အက်ဳံးဝင္ေသာ
ရွန္ကန္ဗီဇာ ကိုေပးအပ္ေနစဥ္။ ထိုဗီဇာျဖင့္ပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ သို႕ ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ၂၉ ရက္ အတြင္းလာေရာက္လည္ပါတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 07/06/2012

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔