ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဥေရာပေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး မစၥတာအာလန္ယူေပး မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႕ေပးပို႕ေသာ သဝဏ္လႊာ

“ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္အတြင္း ရက္နီးကပ္လာခါမွ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ သူမ၏မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလွဳပ္ရွားမွဳ႕မ်ားကို ရပ္နားထားရသည္ကို မိမိအေနျဖင့္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း”ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဥေရာပေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး မစၥတာအာလန္ယူေပး မွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႕သဝဏ္လႊာေပးပို႕လိုက္ပါသည္။

"Dear Madam,

I learnt yesterday that you have had to suspend your campaign one week before the April 1st by-elections due to health reasons. At this difficult time, I would like to offer you my full support and wish you a speedy recovery. I am convinced that your moral strength will be of help to you and I hope that you can soon fully resume your work in the interests of democracy and to serve your country.

In France, we are closely following the electoral process in which you have chosen to participate. We believe that it is vital for the future of the transition underway in Burma that the campaign which is drawing to a close and the vote take place in a democratic and transparent fashion. We are all aware that although they are only by-elections, they are of great political significance. They will be the first elections in which all opposition parties may participate since 1990. The manner in which they take place will demonstrate the authorities’ determination to continue the opening-up process which has been underway for several months.

Once again, my best wishes for a speedy recovery.

Yours sincerely"

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 28/03/2012

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔