ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရုတ္သိမ္းျခင္း - ဥေရာပသမဂၢ၏ ပထမဆံုး ေျခလွမ္း

ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီက ဇႏၷဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ တြင္ Lady Ashton မွဦးေဆာင္ကာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ၂၇ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား စုေဝးက်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားအနက္မွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတႀကီး၊ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တို႔၏ ဥကၠဌမ်ားအား ဗီဇာထုတ္ေပးခြင့္ တားျမစ္ထားျခင္းအား ရုတ္သိမ္းသည့္ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ (ေၾကညာစာတမ္းဖတ္ရႈရန္)။ ဤေၾကညာခ်က္မွာဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚတံု႕ျပန္သည့္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမွ ေၾကညာခဲ့သည့္အတိုင္း ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား တေျဖးေျဖး ျခင္းေျဖေလ်ာ့ေပးမည့္အစီအစဥ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

publié le 25/01/2012

haut de la page