ဇာဂနာလြတ္ၿပီ

ေအာက္တိုဘာလ (၁၇) ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး သီယဲရီမာသူး သည္ ၎၏ေနအိမ္၌္မ်ားမၾကာမီရက္အတြင္းက သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ွဇာဂနာကိုလက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ေတြ႕ဆံုရျခင္းမွာျပင္သစ္အစိုးရႏွင့္တကြျပင္သစ္ျပည္သူမ်ား၏လြတ္ေျမာက္လာေသာ
ဇာဂနာကိုေတြ႕ျမင္ရေသာဝမ္းသာပီတိကိုမ်ွေဝခံစားေစလို၍ျဖစ္ပါသည္။

JPEG - 32.2 kb

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 24/11/2011

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔