ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ဥေရာပေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

JPEG ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သမၼတဦးသိန္းစိန္ တို႕

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပါတ္သက္၍

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ဥေရာပေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေအာက္ပါေၾကျငာခ်က္စာတမ္းကို

ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (ပါရီ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕)

« Following the meeting between the Burmese leader and Aung San Suu Kyi, which took place on August 19, 2011, France hopes that the beginning of dialogue will be swiftly translated into concrete gestures, in a constructive and cooperative spirit.
In this context, France notes the smooth conduct of Aung San Suu Kyi’s visit to Bago on August 14 and hopes that her activities can expand in a climate of cooperation.
The release of political prisoners and the peaceful resolution of the ethnic conflicts also remain essential to national reconciliation. We expect real gestures on the part of the Burmese government ».

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 04/04/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔