ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

လြပ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ညီရင္းကိုပမာ သစၥာရွိျခင္း စသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို ကိုင္စြဲထားသည့္ ျပင္သစ္သမၼတနိုင္ငံမွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ခ်ီးျမွင့္မည့္ ျပင္သစ္သမၼတနိုင္ငံဧ။္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုကို ၂၀၁၁ ခုနွစ္အတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

၁၉၈၈ခုနွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး ကမၻာေျမႀကီးေပၚရွိ တစ္သီးပုဂၢလအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံစြဲမထား၊ နယ္စည္းမျခားပဲ ျပင္သစ္ေျမေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံရပ္ျခား၌ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္နွစ္ခုအနက္ ကိုယ္စိတ္အားထက္သန္ရာ အပိုင္းအလိုက္ ပရဟိတအက်ိဴးသယ္ပိုးသူမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

၁။ နိုင္ငံစြဲမထား၊ နယ္စည္းမျခားပဲ ျပင္သစ္ေျမေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံရပ္ျခား၌ျဖစ္ေစ ပရဟိတအက်ိဳးသယ္ပိုးရမည့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၂၀၁၁ခုနွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္ နွစ္ခုအနက္ စိတ္အားထက္သန္ရာ အပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။

ေခါင္းစဥ္ ၁။ ။ လိင္မႈကိစၥနွင့္ လိင္အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္ျခင္း။

ကမၻာတစ္လႊားရွိ နိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္တြင္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ လိင္တူအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္ထားဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးသည္အထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူဆဲရွိပါသည္။ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းကိုအျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ လူမ်ိဳးေရးနွင့္ အဆင့္အတန္းခြဲျခား အျပစ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ တြဲစပ္ေနရုံမွ်မက ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ အတြင္းေရးကို ထိပါးျခင္း၊ ရက္စက္စြာနွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္းမ်ား နွင့္ ဥပေဒလြန္စီရင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမရွိပဲ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလိုက္နာျခင္း၊ လိုက္နာေစျခင္းကို နိုင္ငံဧ။္ ဦးစားေပးအဆင့္တစ္ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ တားျမစ္ေနေသာ္လည္း လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံသူ မ်ားကို ရြံရွာစက္ဆုပ္ေသာ အျပဳအမူ၊ အေလ့အထမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ လြတ္လပ္စြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္ နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ခြင့္ စသည္ျဖင့္ လိင္မႈကိစၥနွင့္ လိင္အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဧ။္ အေနအထားမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ နိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။

၂၀၀၈ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လိင္မႈကိစၥနွင့္လိင္အဆင့္အတန္းခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာျပန္တမ္းထုတ္ျပန္ခဲ႔ျပီး ေနာက္ပိုင္း ျပင္သစ္နိုင္ငံျခားေရးနွင့္ဥေရာပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမွ နိုင္ငံ၊ျပည္နယ္ နွင့္ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား အသိျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ နွင့္ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား အားလည္း ကာကြယ္ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဥပေဒ အခြင့္အေရးရယူေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ထားပါသည္။

ျပင္သစ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ လိင္မႈကိစၥနွင့္ လိင္အဆင့္အတန္း ခြဲျခားမႈဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား နွင့္ ဆက္စပ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပဋိဥာဥ္မူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအစည္းအေ၀းတြင္ ထိုမူၾကမ္းကို ၂၀၁၁ခုနွစ္ မတ္လ၂၂ရက္ ေန႔တြင္ နိုင္ငံေပါင္း ၈၅ နိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးဆုရယူရန္ တင္ျပသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ လိင္တူဆက္ဆံေသာေၾကာင့္ အျပစ္ ေပးခံရသူမ်ား၊ လိင္မႈကိစၥွေပၚ အေျခခံ၍ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား နွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လိင္အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား နွင့္ တရားဥပေဒ ေၾကာင္းအရ၊ လူမႈေရးအရ အျမင္ဆိုးျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်မႈမ်ား ကိုတြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ရပါမည္။ ျမိဳ႔ျပလူေနမႈစံနစ္၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေလးစားလိုက္နာေစရန္နွင့္ ထိုလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေရးအသိကို ျမွင့္တင္ေပးနိုင္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ရပါမည္။
_ ေခါင္းစဥ္ ၂။ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္ျခင္း၊ တြန္းလွန္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္ျခင္း၊ တြန္းလွန္ျခင္းသည္ ျပင္သစ္အစိုးရဧ။္ နိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားအနက္မွ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ျပီး ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားေရးအဆင့္၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမူႀကီးတစ္ရပ္ အျဖစ္သတ္မွတ္လို္က္ေသာ ႏွစ္မွာပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အႏၲရာယ္ မွ ၾကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ေပးရန္ကုိ အဓိကထားျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး ပ႗ိပကၡေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈ တို႔အား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ ေန႕တြင္ အတည္ျပဳေပးနိုင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ျပင္သစ္နိုင္ငံတြင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို တိုးတက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းသည္ နိုင္ငံတကာ အစိုးရအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေထာက္ပ့ံရာလည္း ေရာက္ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ က်ားမအဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာ ေကာင္စီညီလာခံကို မၾကာေသးမွီက က်င္းပခဲ့ရာတြင္ အတည္ျပဳခဲ႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနွင့္ လည္းအညီ ျဖစ္ပါသည္။

ဤညီလာခံအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်သလို အမ်ိဴးသမီးမ်ားအေပၚ နွိမ့္ခ်ဆက္ဆံရာေရာက္သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရျခင္း တစ္ခ်က္တည္းေၾကာင့္ ကာယအားျဖင့္ေသာ္၎၊ လိင္မႈကိစၥ၌၎၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအားျဖင့္၎၊ စီးပြားေရးအရ၎၊ အနိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ နာက်င္ထိခိုက္ေစျခင္း တို႔သာမက ထိုအနိုင္က်င့္မႈမ်ား တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ခံရနိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရပ္တည္ေနရျခင္း၊ လူပံုအလယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္တြင္းေရးအရ ျဖစ္ေစ အင္အားသံုး အႏိုင္က်င့္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းတုိ႔အျပင္ ယင္းသို႔ ျပမူမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။

ဆုအတြက္ တင္သြင္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ၊ စစ္ျဖစ္ေနေသာ ကာလျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာ၊ အျပစ္မဲ႔ အနုိင္က်င့္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးနိုင္ေသာ၊ မိန္းမေယာက္်ား မခြဲျခားပဲ လူသားတစ္ရပ္လံုး သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရေရးကို ေရွးရႈသည့္၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးနွိမ္နင္းႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ရပါမည္။

၂။ သတ္မွတ္ထားေသာ ရန္ပံုေငြစုစုေပါင္းကို ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္ စီမံကိန္း ၅ ခုအား ျပင္သစ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ အခ်ိဳးက် ခြဲေ၀ေပးအပ္ပါမည္။ အထူးဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ကို လည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ေပးအပ္ပါဦးမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ရပါမည္။
သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုပါက ပို႔ေပးနိုင္ပါသည္။ ဤ လိပ္စာတြင္လည္း ရရွိနိုင္ပါသည္။ www.cncdh.fr

၃။ ျပင္သစ္ သို႔ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ

က) အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းဧ။္ ဥကၠဌ (သို႔မဟုတ္) တာ၀န္ခံတစ္ဦး မွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာ

ခ) စီမံကိန္းဧ။္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မည္ကဲ့သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ စသည့္အေသးစိတ္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားေဖာ္ျပထားရမည္။ ေငြစာရင္းအေသးစိတ္ကို လည္း အတူပူးတြဲ တင္ျပရမည္။ (အျခားမည္သည့္ေငြေၾကးျဖင့္တြက္ခ်က္ထားသည္ျဖစ္ေစ အဆံုးတြင္ ယူရုိေငြျဖင့္ တြက္ခ်က္ ျပထားႏိုငရပါမည္။ )

ဂ) အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းဧ။္ အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား

ဃ) အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းဧ။္လိပ္စာ နွင့္ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ စီမံကိန္းအျပည့္အစံု ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ မတိုင္မွီ ဤလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသံအရာရွိ - အမွတ္ ၃၄၀ ၊ ျပည္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ (သို႔မဟုတ္) အီးေမးလ္ျဖင့္လည္း ဤလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။ fabrice.etienne@ifb.net.mm (or) fabrice.etienne@gmail.com

၄။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အမည္စာရင္းကို နို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါမည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္အတြက္ဆုကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္အစိုးရ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ခ်ီးျမွင့္ပါမည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 14/07/2011

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔