ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာစစ္ေဆးသည့္ႏွုန္းထား

ဗီဇာစစ္ေဆးခ ကို ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တခါတည္း ေပးသြင္းရ႔ါမည္။
Kyat တမ်ဳိးတည္းသာ လက္ခံသည္။ (ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာစစ္ေဆးသည့္ႏွုန္းထားသည္ အတက္အက်ရွိႏုိင္ပါသည္။)

  • ရွန္ဂန္ဗီဇာ (ကာလတိုဗီဇာ) : 60 €
  • ခေလး ၆ ႏွစ္ မွ ၁၂ ႏွစ္ထိ : 35 €
  • ခေလး ၆ ႏွစ္ေအာက္ : အခမ့ဲ
  • ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ ျပင္သစ္နယ္ေျမအတြက္ ဗီဇာ : 9 €
  • ကာလရွည္ဗီဇာ : 99 €

_ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရေသာ ဗီဇာမ်ားအတြက္ ဗီဇာစီစစ္ေၾကးျပန္မအမ္းပါ။

publié le 04/10/2019

haut de la page