ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ

ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ မ်ားကို
ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ ၁၁ခုျဖင့္ေဖၚျပထားပါသည္။

1- ပထဝီ ဆိုင္ရာ

2- ခရီးသြားလုပ္ငန္း

3- သမိုင္းေၾကာင္း

4- အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဘဝ

5- စီးပြားေရး

6- လူမွဳ႕ေရး

7- သိပၸံႏွင့္ပညာေရး

8- ယဥ္ေက်းမွဳ႕ႏွင့္မီဒီယာ

9- ကမာၻ႕အလယ္မွျပင္သစ္

10- ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႕လာမည္ဆိုလ်ွင္

11- ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ တြင္ပညာသင္ မည္ဆိုလ်ွင္

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 22/06/2011

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔