ဆလိုက္ဓါတ္ပံုမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပင္သစ္သံအမတ္မစၥတာသီယဲရီမတ္သူး
 ျပင္သစ္သံအမတ္ မႏၱေလး ျပင္သစ္စင္တာေရာက္စဥ္္က
ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးသီယဲရီမတ္သူး၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးဖရန္ဆြာဇင္မေရး တို႕ျခံရံလ်က္အတူေတြ႕ျမင္ရသည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။
ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ ဇာဂနာ
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဝန္ႀကီး၊ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ကိုကိုႀကီးႏွင့္ကိုျမေအး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္တြင္ဝန္ႀကီးအားႀကိဳဆိုျခင္း
ဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမတိုင္မီ
ဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ
ဝန္ၾကီးႏွင့္မင္းကိုႏိုင္
ဝန္ႀကီးမွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ ခ်ီးျမွင့္စဥ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္တကြ ေတြ႕ရစဥ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ဇနီးတို႔ႏွင့္ တကြေတြ႕ရစဥ္
ျပင္သစ္-ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးၾကစဥ္
ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအားျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္တကြေတြ႔ရစဥ္
ျပင္သစ္ဝန္ႀကီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ႏိုင္ငံေတာ္သံမၼတႀကီးၾျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr François Hollande - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း ။ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr François Hollande - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr François Hollande - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ၾကီး တုိ႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ ။ (၁၅.၄.၂၀၁၄) ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr Claude Bartolone - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr Claude Bartolone - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr Jean Louis Debré - ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး ဥကၠ႒ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး H.E Mr Thierry Mathou မွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အား ပါရီျမိဳ႕ရွိ Gare du Nord ရထားဘူတာတြင္ ဆီးၾကဳိႏုတ္ ဆက္စဥ္ ( ၁၆.၇.၂၀၁၃) ။
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အား Hôtel national des Invalides တြင္ၾကိဳဆုိသည္႔ အခမ္းအနား (၁၆.၇.၂၀၁၃) ။
Mr Laurent Fabius - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ ဦးဝဏၰေမာင္လႊင္ - ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး တုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ (၁၂.၂.၂၀၁၃ ၊ ပါရီျမိဳ႕-Quai d'Orsay) ။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ သံအမတ္ၾကီး Mr Thierry MATHOU ႏွင္႔ Mrs Jacqueline FRANJOU (CEO, Women's Forum for the Economy and Society) တုိ႔အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ ခဲ႔ပါသည္ ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဝုိင္းရံလွ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Mr Thierry MATHOU ႏွင္႔ Mrs Jacqueline FRANJOU (CEO, Women's Forum for the Economy and Society) တုိ႔အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ရစဥ္ ။

ျမန္မာအမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 18/03/2016

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔