ႀကိဳဆိုပါသည္

WELCOME ON THE MYANMAR/ENGLISH VERSION OF OUR SITE.

Although this site uses both Burmese/Myanmar language and English, it is primarily designed for Myanmar readers. For those who do not have on their computer the suitable Myanmar font "Alpha Zawgyi" please download it here so you can read the following pages.

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပင္သစ္သံရုံးဝက္(ဘ္)ဆိုက္မွႀကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာ၊ အဂ๎လိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရႈမည့္သူမ်ားအတြက္ဦးစားေပးစီစဥ္ထားပါသည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဆက္လ်က္ဖတ္ရႈရန္ Alpha Zawgyi font မရွိသူမ်ားဤေနရာတြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 02/06/2011

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔