ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာၿပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးဦးေဆာင္ေသာ ၿပင္သစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္

ေနၿပည္ေတာ္ႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အၿပင္ ကၽြန္ေတာ္၏ ၿမန္မာၿပည္တြင္းပထမဆုံးခရီးစဥ္အၿဖစ္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရွမ္းၿပည္နယ္တို႔ၾကားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿမွင့္တင္ရန္ ၿပင္သစ္ကုမၸဏီ(၁၇) ခုပါ၀င္ေသာစီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုဦးေဆာင္သြားေရာက္မည္ၿဖစ္၍ လြန္စြာအားရေက်နပ္မိပါသည္။ ဤခရီးစဥ္သည္ ေလေၾကာင္း (ATR, Thales) ၊ ဟိုတယ္ (Accor Hotels) ၊ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း (Artelia, Berim, Suez Consulting, Tractebel) ၊ စြမ္းအင္ (EDF, Hydroquest, Schneider Electric, Total, Voltalia) ၊ေဆာက္လုပ္ေရး (Archetype, BYMA, Freyssinet, Razel-Bec) ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Bioderma) က႑မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံစီၿဖင့္ ကမာၻ႔တန္း၀င္ၿပင္သစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုိက္ပါမည့္အဖြဲ႔ၿဖစ္ ပါသည္။

Secteurs d'activité représentés dans la délégation commerciale

ကၽြန္္ေတာ္ႏွင့္အတူ ၿမန္မာနိုင္ငံအတြက္ၿပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားေကာ္မတီ ဥကၠဌၿဖစ္သူ မစၥတာ Philippe Battle ၊ ၿပင္သစ္-ၿမန္မာကုန္သည္ၾကီးမ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌၿဖစ္သူမစၥစ္ Sarah Lubeigt ၊ ၿပင္သစ္သံရုံးစီးပြားေရးဆိုင္ရာဌာန မွ စီးပြားေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အၾကီးအကဲၿဖစ္သူမစၥတာ Hubert Colaris ႏွင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိၿပင္သစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ မွ အၾကီးအကဲမစၥစ္ Marie-CécileThirion တို႔လုိက္ပါၾကမည္ၿဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္၀မ္းေၿမာက္မိပါသည္။

ဤခရီးစဥ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏို၀င္ဘာ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းၿပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ နွင့္ တကြ ရွမ္းၿပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ၿဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္နွံမႈ နွင့္ ကုမၸဏီစီမံေရးရာ ဦးစီးဌာနေတာင္ၾကီးရုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး နွင့္ ရွမ္းၿပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းကုန္သည္ၾကီးမ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔၏ဥကၠဌ တို႔နွင့္လည္းေတြ႔ဆုံရန္ လည္းစီစဥ္ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ကေမာၻဇအုုပ္စုမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥကၠဌၾကီးၿဖစ္သူ ဦးေအာင္ကို၀င္းမွလည္း ၿပည္တြင္း နွင့္ ၿပင္သစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းေစရန္္ရည္ရြယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔နွင့္ ေတြ႔ဆုံသြား မည္ၿဖစ္ပါသည္။
ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံနွင့္ ရွမ္းၿပည္နယ္တို႔အၾကားစီးပြားေရးသည္လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းေသခ်ာေပါက္ က်ယ္ၿပန္႔ တိုးတက္ လာမည္မွာမလြဲဧကန္္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ား၏စိတ္၀င္စားမႈသည္ ပိုမိုုၿမင့္မားလာခဲ့ၿပီးယခုႏွစ္ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ မႏွစ္ကထက္ ကုမၸဏီမ်ားနွစ္ဆသာလြန္ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းလာခဲ့ၿခင္းဥပမာအၿဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လတြင္ Accors ဟိုတယ္အုပ္စုမွ အင္းေလးကန္၌ ဆိုဖီတယ္ (Sofitel) ကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးယခုအခ်ုိန္တြင္ ရွမ္းၿပည္နယ္တြင္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဟိုတယ္ႏွစ္ခုၿဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းပိုင္းကိုပ့ံပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စြမ္းအင္ပိုင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္တြင္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနက၆၇၁ မဂၢ၀ပ္ ေရႊလီ ၃ ေရအားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္းဖြ႔ံၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ၿပင္သစ္ကုမၸဏီ EDF မွ ဦးေဆာင္ၿပီးဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Marubeni ႏွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ ဧရာဟသၤာ ကုမၸဏီ တို႔ပါ၀င္ၿပီးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ရပ္ကို ခြင့္ၿပဳေပးခဲ့သည္။ ဤခရီးစဥ္အၿပီးႏို၀င္ဘာ ၂၈ရက္ ႏွင့္ ၃၀ ရက္တို႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္အေနၿဖင့္ ရွမ္းၿပည္နယ္ေၿမာက္ပိုင္းမိုးမိတ္ၿမိဳ႔သို႔ EDF မွ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္အတူကိုယ္ပိုင္ခရီးစဥ္ အၿဖစ္သြားေရာက္မည္ၿဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္ေရႊလီ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းေနရာသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာပါမည္။

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းနွင့္ အေၿခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ားနွင့္ယွဥ္တြဲလ်က္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္လည္းရွမ္းၿပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အဓိကေသာ့ခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္၏ ၂၃ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ UNODC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿပင္သစ္ Malongoေကာ္ဖီ မွ CEO တို႔အတူလိုက္ပါၿပီးဟိုပုံးရွိ Green Gold သမ၀ါယမ အသင္း၏ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းမ်ားကိုေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကရွမ္းၿပည္နယ္ပို႔ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအေထာက္အပံ့ၿဖစ္ရန္အတြက္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ကတိက၀တ္ကို ပိုမိုပုံေဖာ္ေပးပါလိမ့္မည္။ Green Gold မွ UNODC အကူအညီၿဖင့္ Malongo ႏွင့္ စပ္တူလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ကာပထမဆုံးကြန္တိန္နာကိုၿပီးခဲ့ေသာေအာက္တိုဘာလတြင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနၿဖင့္ ဤအဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေအာင္ၿမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္တန္ဖိုးမၿဖတ္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္နွင့္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ၾကေသာ ၊ ကၽြန္္ေတာ့္ကိုအထူးသၿဖင့္ အံ့မခန္းမီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္ ႏွင့္ ရိုးရာအ၀တ္အစား ၊အကအလွမ်ားႏွင့္တကြ အစားအစာမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနေသာရွမ္းဓေလ့ထုံးတမ္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေလ့လာေတြ႔ရွိႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုကိုေပးခဲ့ၾကေသာကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရွမ္းလူမ်ိဳးအတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သူမ်ား ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္းမ်ားအားလုံးကိုလည္း ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ Royal Taunggyi ဟိုတယ္တြင္က်င္းပမည့္ဧည့္ခံပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ထို႔အတူရွမ္းၿပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ၿဖစ္ေစရန္ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားအဓိကထားၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး ဦးစားေပးကာ ဆက္လက္၍အရွိန္အဟုန္ၿမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။လူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကတိက၀တ္အၿပင္ ဒီိမိုကေရစီ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ေအာင္ၿမင္မႈအသီးအပြင့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလၽွာက္လွမ္း ေနေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံကိုအကူအညီေပးရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သံရုံးတစ္ခုလုံး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ၿပဳႏိုင္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 21/11/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔