သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ျခင္း

ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး Christian LECHERVY မွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ထံ ၎၏ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္

Salutations de l'ambassadeur de France au président de la République à l'issue de la cérémonie - JPEG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 01/11/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔